Bill Gates Kohtaa Hitlerin

Vii­me päi­vien ko­hu-uu­ti­nen on ol­lut Bill Ga­te­sin ja A­dolf Hit­le­rin ta­paa­mi­nen Sak­san val­tio­päi­vä­ta­lol­la, Reichs­tag­’is­sa. So­ta­kir­jeen­vaih­ta­jam­me ra­port­ti ta­pah­tu­mas­ta.

Saksalainen Lukija R Kirjoittaa 1

Seu­ra­sin Ber­lii­nin p­ro­tes­tia ja o­lin nii­n on­nel­li­nen, et­tä ih­mi­set o­vat vih­doin­kin he­rää­mäs­sä, … mut­ta se, mi­tä tä­nään ko­ko Sak­san val­ta­vir­ta­me­dia ker­too ta­pah­tu­mas­ta on täyt­tä po­tas­kaa …

Ker­rot­tiin vain sii­tä, et­tä jo­ku y­rit­ti hyö­kä­tä Reichs­ta­gin ra­ken­nuk­seen! 3

Ja sii­nä kaik­ki mi­tä he toi­tot­ta­vat jo­kai­sel­la uu­tis­ka­na­val­la. En y­leen­sä kat­so val­ta­vir­ran me­diaa­, en e­des kuun­te­le ra­dio­ta. Nyt. 30 mi­nuu­tin vä­lein he pu­hu­vat vain ih­mi­sis­tä, jot­ka y­rit­ti­vät hyö­kä­tä Reichs­ta­giin.

Us­ko­vat­ko ih­mi­set kai­ken tuon!?

Jos val­ta­me­dia ha­luai­si tah­ra­ta äi­ti Te­re­san, he juo­nit­te­li­si­vat jon­kun tö­ni­mään hän­tä, kiu­saa­maan tai uh­kai­le­maan tai mi­tä ta­han­sa. Ja ka­me­rat val­mii­na! He ku­vai­si­vat hä­nen vi­hai­sen tai pe­lois­saa­n o­le­van reak­tion­sa ja kir­joit­tai­si­vat mil­lai­nen hir­viö hän on.

Ja ih­mi­set us­koi­si­vat kai­ken tuon!

Valhe Kumoaa Totuuden

He kes­kit­ty­vät Ber­lii­nin mie­le­no­soi­tus­ten yh­teen nä­kö­kul­maan ja väit­tä­vät kai­ken pe­rus­tu­van tuo­hon yk­si­tyis­koh­taan:

 • Nämä ääri­oi­keis­to­lai­set ääliöt!
 • He ha­lua­vat kaa­taa hal­li­tuk­sen.

Ai­van sa­man kaa­van mu­kaan he toi­mi­vat maa­lis­kuus­sa (2020), kun tu­li jul­ki­suu­teen, mi­tä Bill Ga­tes oi­kein puu­hai­lee. Tie­do­tus­vä­li­neil­lä tääl­lä Sak­sas­sa o­li sil­loin mus­ta­maa­laus­kam­pan­ja. Nau­res­kel­tiin kuin­ka jär­je­tön nuo väit­tee­t o­vat. Tak­tiik­ka­na o­li a­len­tu­vaan sä­vyyn ker­toa, et­tä:

Nä­mä sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot o­vat hul­lu­ja, kos­ka he us­ko­vat, että…

 1. Bill Ga­tes ha­luaa vä­hen­tää maa­pal­lon väes­töä no­peal­la ai­ka­tau­lul­la.
 2. Bill Ga­te­sin ih­mis­ko­keet kiel­let­tii­n In­tias­sa.
 3. Bill Ga­tes ha­luaa­, et­tä ko­ko maa­pal­lon väes­tö si­ru­te­taan.
 4. Bill Ga­tes on toi­sel­ta p­la­nee­tal­ta tul­lut ma­te­li­ja. 4

Mi­tä HE päät­te­le­vät näis­tä väit­teis­tä:

 1. Kohta 1) on TOTTA
 2. Kohta 2) on TOTTA
 3. Kohta 3) on TOTTA
 4. Kohta 4) on VALETTA, mutta tämä
  valhe kumoaa totuuden; kohdat 1), 2) ja 3).

Täl­lä ta­val­la he tah­raa­vat kol­me to­sia­siaa­ it­se kek­si­mäl­lään nel­jän­nel­lä tör­keän val­heel­li­sel­la väit­teel­lä ja se i­kään kuin au­to­maat­ti­ses­ti ku­moaa kaik­ki to­tuu­den­mu­kai­set kol­men väi­tet­tä.

Valtamedia On Kansan Vihollinen

Leh­dis­tö ja val­ta­vir­ran tie­do­tus­vä­li­nee­t o­vat to­del­la kan­sa­lais­ten vi­hol­li­sia.

On to­del­la är­syt­tä­vää näh­dä kuin­ka help­poa on hui­ja­ta suur­ta o­saa­ ih­mi­sis­tä. On­ko se to­del­la näin help­poa hui­ja­ta suu­ria mas­so­ja? Mei­tä pai­men­ne­taan kuin lam­pai­ta ja si­ru­te­taan kuin koi­ria, ja rat­kai­suk­si tar­jo­taan di­gi­taa­lis­ta ra­haa, tyh­jää­ il­maa.

Olen me­net­tä­nyt us­ko­ni tie­do­tus­vä­li­nei­siin, kun näen ym­pä­ril­lä­ni kuin­ka val­ta­vir­ran p­ro­pa­gan­da­ka­na­vil­la pum­pa­taan val­het­ta ih­mis­ten tie­toi­suu­teen – ym­pä­ri maail­maa.

Ei­vät­kö ih­mi­set e­nää­ a­jat­te­le it­se?

Val­heet ja vää­rät tie­dot o­vat niin päi­vän­sel­viä, il­mei­siä ja en­nal­ta ar­vat­ta­vis­sa o­le­via!

Mitä Todella Tapahtui

Ne muu­ta­mat hen­ki­löt, jot­ka y­rit­ti­vät Reichs­tag­’ii­n o­li to­den­nä­köi­ses­ti pal­kat­tu toi­mi­maan vain kan­san­liik­keen hal­ven­ta­mi­sek­si. Ky­se on al­le 100 ih­mi­ses­tä, kun ko­ko­nai­suu­des­sa pu­hu­taan sa­dois­ta­tu­han­sis­ta. Ky­sees­sä on ta­va­no­mai­nen toi­min­ta­me­ne­tel­mä5. Hal­li­tus it­se kä­si­kir­joit­taa tuon fik­tii­vi­sen ta­ri­nan, ja sit­ten he soit­ta­vat leh­dis­tön pai­kal­le. Tar­koi­tuk­se­na on vain an­taa kan­sal­le mie­li­ku­va, et­tä mars­sil­le ei kan­na­ta o­sal­lis­tua. Leh­dis­tö on mu­ka­na juo­nes­sa ja he te­ke­vät kai­ken voi­ta­van­sa ih­mis­ten a­lis­ta­mi­sek­si.

Lop­pu­pe­lis­sä täl­lai­nen toi­min­ta päät­tyy vas­ta sit­ten, kun ve­ri vir­taa ka­duil­la.

Äl­kääm­me u­noh­ta­ko, et­tä se, mi­tä ta­pah­tui Sak­sas­sa 27. hel­mi­kuu­ta 1933, o­li ai­noas­taan hal­li­tuk­sen y­ri­tys pe­rus­tel­la kan­san tu­kah­dut­ta­mi­nen. He väit­ti­vät, et­tä huo­mat­ta­va o­sa Ber­lii­nin par­la­ment­ti­ra­ken­nuk­ses­ta, Reichs­tag, syt­tyi liek­kei­hin kom­mu­nis­tien tu­ho­pol­tos­ta. Tä­mä oi­keut­ti ko­ko nat­si­liik­keen.

Reichs­tag­’in polt­ta­mi­nen vuon­na 1933 o­li la­vas­tet­tu näy­tös.

Tä­män­ker­tai­nen “par­la­men­tin val­taa­mi­nen” hais­kah­taa täs­mäl­leen sa­mal­ta. Ta­pah­tu­mas­sa o­li niin vä­hän ih­mi­siä, et­tä hei­dät to­den­nä­köi­ses­ti o­li pal­kat­tu.

Viesti Maailmanhallitukselta

Maail­man­hal­li­tus tie­dot­taa:

 • Ot­ta­kaa ro­ko­te ja si­rut­ta­kaa­ it­sen­ne.
 • Teil­lä ei o­le muu­ta vaih­toeh­toa. 6

Ein Welt, Ein Reich, Ein Führer!

Viitteet