Lait ja Säädökset on Uusittava

Antifa On Terrorijärjestö

Jär­jes­tel­mä­val­tai­suus, sii­s yl­hääl­tä a­las päin joh­ta­mi­nen ja sen kaut­ta hal­lit­se­mi­nen on o­leel­li­sin tu­hon syy.

Antifa On Terrorijärjestö

Kaik­kien mai­den täy­tyy muut­taa jär­jes­tel­män­sä y­ri­tys­ta­lou­den / ta­louk­sien mu­kai­sik­si ei­kä val­tion pi­dä toi­mia vain ve­ro­tuk­sen kaut­ta. Vi­ro ja Is­lan­ti o­vat hy­viä e­si­merk­ke­jä täl­lai­ses­ta. Y­rit­tä­jät ja Y­ri­tyk­set o­vat ne, jot­ka e­lät­tä­vät kan­san ja val­tioit­ten ko­neis­tot o­vat vain ja­ko­kes­kuk­sia sil­loin, kun ne toi­mi­vat puh­taas­ti sel­lai­si­na kuin on tar­koi­tus. Mut­ta ei!

Nyt jae­taan hy­vä­ve­li-jär­jes­tel­mil­lä ra­haa ja ne­kin vie­dään pii­loon ve­ro­pa­ra­tii­sei­hin ja te­kais­tuil­le ti­leil­le ja jaet­ta­vak­si tar­koi­te­tut ra­hat ei­vät tu­le­kaan sii­hen tar­koi­tuk­seen mi­hin ne on tar­koi­tet­tu e­lik­kä tuo­maan hy­vin­voin­tia kai­kil­le e­ri­lai­sis­sa muo­dois­saan. – Ter­veyt­tä, kou­lu­tus­ta j­ne.

Toi­mi­van yh­teis­kun­nan ja y­ri­tys­toi­min­to­jen pyö­rit­tä­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si. Val­tioit­ten lait ja AY-sään­nök­set on saa­ta­va mark­ki­noi­den ta­sal­le, kun ne Suo­mes­sa o­vat 1970 lu­vun ta­sol­la.