Bill Gates Ja Eugeniikka

Bill Gates Ja Eugeniikka

On ällistyttävän hämmästyttävää kuinka valta­lehdistö hyväksyy kaiken mitä Bill Gates vain suustaan päästää; kaikki hänen tarkoitus­peränsä julkaistaan sellaisenaan ilman vähäisintäkään paneutumista asiaan. Viha Trumpia kohtaan on niin raivoisa, että Gatesin tarkoitus­periä ei tutkita, kun hän hyökkää maailman­taloutta vastaan väittäen, että emme voi olla täysin turvassa ilman hänen rokotettaan; jos koko maa­pallon väestöä ei rokoteta.

Ymmärtääkseen Gatesin agendaa tarvitsee vain katsoa hänen isänsä toimia ja sitä elitististä näkemystä euge­niikkaan. Tuo näkemys lopulta nosti hänet perhe­suunnittelu­järjestön Planned Parenthood johta­jaksi. Miksi yksikään media ei ole kiinnos­tunut tästä yhtey­destä? Luulevatko toimitta­jat kuulu­vansa siihen harvojen ja valittujen eliitti­joukkoon 1 yhdessä Gatesin kanssa? Eivätkö he välitä siitä, että “edistyk­sellisen kauden” 2 [USA 1890 – 1920] koko eugenis­tinen liike oli puhdasta rasismia.

Amerikan Eugenistinen Seura

Amerikan Eugenisti­sessa Seurassa, The American Eugenics Society (AES), luotiin ne eugenis­tiset teoriat, jotka Edistyk­sellinen Liike 3 otti ohjelmaansa. Tämä edistyk­sellinen liike sai voimansa sosialismin noususta 1900-luvun alussa. Liikkeen perustaja oli tunnettu eugenisti ja konserva­tiivi Madison Grant. 4 Hän oli lakimies, kirjailija ja eläintieteilijä. Grantin kirja The Passing of the Great Race 5 kertoo hänen näkemyksensä historian kulusta evoluution valossa. Grant tarkasteli sivili­saatiota rodun näkökulmasta, ei politiikan tai kielen. Hän oli sitä mieltä, että eurooppa­laiset etniset ryhmät, etenkin alppirodut ja pohjoiset rodut ovat edisty­neempiä kuin muut. 6 7 Kirjan julkaisi Amerikan Eugenisti­nen Seura vuonna 1916. Bill Gates vanhempi oli tuon seuran jäsen.

Bill Gates vanhemman ajattelu oli yhteneväinen muiden “edistyk­sellisen kauden” johtavien ajatteli­joiden kanssa. Näihin kuuluivat

 • Harry H. Laughlin 8 (1880 – 1943). Amerikka­lainen opettaja, eugenis­tikko ja sosiologi.
 • Henry Crampton (1875 – 1956). Amerikka­lainen evoluutio­biologi ja äyriäistutkija [malacologist].
 • Irving Fisher (1867 – 1947). Tunnettu amerikka­lainen talous­tieteilijä, joka vuonna 1929 ennusti oikein suuren romahduksen. Edistyk­sellisen liikkeen aktivisti.
 • Henry F. Osborn (1857 – 1935). Amerikka­lainen pale­onto­logi ja geologi.

Juuri Osborn oli se, joka muotoili koko Edistyk­sellisen Liikkeen suhteen euge­niikkaan. Se perustui luonnon­suojelulle, jonka kantava ajatus oli, että väestön vähentäminen edesauttaa sivili­saation menestystä ja että köyhät jarruttavat yhteis­kunnan kehitystä. Tämä oli eliitin yleinen näkemys tuohon aikaan; erityisesti se, että perimä on tärkeämpi kuin ympäristötekijät. Niinpä Osborn muotoili Eugenistisen Seuran näkemykseksi, että erilaisia rotuja on olemassa ja näillä roduilla on muuttu­mattomia perinnöllisiä ominaisuuksia. Hän tuli johtopäätökseen, että pohjoinen tai “anglo-saksinen” rotu on kaikista korkeimmalle kehittynyt. Osborn kannatti eugeniikkaa, jotta “hyvä” rodullinen aines säilyisi. Tästä syystä hän kirjoitti Grant’i kirjaan toisen ja neljännen esipuheen.

Eugenistisen Seura määritteli eugeniikan tutkimustyöksi, jonka tarkoituksena on parantaa ihmiskunnan geneettistä laatua siten, että eri rotujen ja eri kansan­luokkien sekoittu­mista valvotaan. Tämä elitistinen päämäärä on myös Bill Gatesin päämäärä vaikkakaan hän ei julkisesti kerrokaan, että hänen tärkeimmät kohde­alueensa ovat Intia ja Afrikka. Tämä eliitti on pitkään ollut sitä mieltä, että nämä alueet ovat rodulli­sesti ihmiskunnan pohjasakkaa.

Miljardöörit Liikakansoitusta Vastaan

Juuri Bill Gates kutsui vuonna 2009 koolle ryhmän miljardöörejä edistääkseen agendaansa maapallon väestön vähentämiseksi. Kokouksesta tiedämme, että sen aiheena oli liika­kansoi­tuksen vähentäminen, mutta kukaan osallis­tujista ei halua puhua yksityis­kohdista. Tämä koko korona-virus-huijaus on osa Bill Gatesin toimia väestön kontrolloi­miseksi.

Juuri Bill Gates oli se, joka rahoitti kauko-ohjauksella toimivaa ehkäisymenetelmää. 9 Menetelmää, jossa Gates voi sitten päättää lisääntymisestä – millä tahansa kriteerillä, jonka hän itse päättää. Tällaisella menetelmällä voi olla vain yksi seuraus: lisääntymiseen, lapsen tekemiseen, tarvitaan lisenssi.

Ottaen huomioon

 • Gatesin isän, Bill Gates vanhemman, aktiivisen osallis­tumisen perhe­suunnittelu­järjestön Planned Parent­hood toimintaan,
 • eugeniikan,
 • sitä seuraavan käteisen rahan poistamisen ja
 • jokaisen ihmisen siruttamisen,

on lopullisena päämääränä ihmisten hallinta ja koko planeetan talouden kontrolloiminen.

Microsoft onkin juuri tämän vuoden (2020) tammikuussa julkistanut oman ID-projektinsa, Microsoft Identity solutions project. Gatesin väitetään eronneen Micro­softista vain PR-syistä.

Oikeuden Päätöksiä

USA:n Korkein Oikeus
Buck v. Bell, 274 U.S. 200 (1927)
Vammaisten ja vähä-älyisten pakko­sterilointi on laillinen toimenpide.
Oikeuden päätöksessä lukee: Kolme sukupolvea imbesiilejä riittää.

Juuri tämä ajatus oli Natsi-ideologian taustalla.

USA:n Korkein Oikeus

Skinner v. State of Oklahoma, ex rel. Williamson, 316 U.S. 535 (1942)

Amerikan Eugenistine Seura

Amerikan Eugenisti­nen Seura, The American Eugenics Society (AES), muutti vuonna 1972 nimensä : Sosiaali­biologian tutkimus­seuraksi, : the Society for the Study of Social Biology.

Omat Kommentit

Jos rodun jalos­tamiseen pyrkivää tietoista toimintaa pidetäänkin nykyään poliitti­sesti vahingol­lisena rodun­jalostamisena, on ymmärrettävä, että myös käänteinen toiminta,

toiminta, joka tähtää rotujen sekoitta­miseen

on yhtä lailla rodun jalostamista.

Se, että valtio ylipäätään on toimijana kansalaistensa tai ulkomaan kansa­laisten geeni­perimän muutta­misessa, onpa tarkoituksena sitä sitten parantaa tai huonontaa, edellyttää rotuoppia: Valtiollista agendaa, joka ohjaa rodun muuttumiseen tähtääviä toimia.

Rotuoppia ei tarvitse kirjata mihinkään lakiin tai päätökseen. Se, että ylipäätään on rodullisten muutosten muutta­miseen tähtäävää valtiollista toimintaa, edellyttää, että taustalla on olemassa jonkin­lainen rotuoppi, jolla koordi­noidaan toimia.

Kun kyse on valtion osallistu­misesta oman kansansa rodulliseen jalosta­miseen, jalommin sanottuna “ihmis­oikeuksien edistämiseen”, on asiaa tarkasteltava “ankaran vastuun” näkökulmasta:

 • Toimia ei saa arvostella niiden ulkoisen muodon
 • tai (laeissa) käytettyjen sana­valintojen perusteella

vaan yksinomaan toimien seurauksena syntyvien loppu­tulosten perusteella.

Loppupelissä kyse on siitä, että rodun jalosta­minen on ihmisoikeus. Jokaisella kansa­laisella on oikeus vapaasti jalostaa omaa rotuaan eikä valtio saa siihen puuttua. Ei sitä edistää, ei liioin estää. Jokainen tehköön omalla kohdallaan niin kuin itse parhaaksi näkee.

Lähteet ja Linkit

 1. Gates’ Eugenics End Goal – Population Control
  Martin Armstrong
 1. Harvat ja Valitut Raamatussa

 2. Wikipedia Englanniksi

 3. Progressivism – political and social-reform movement – Encyclopædia Britannica

 4. Madison Grant 1865 – 1937

 5. The Passing of the Great Race Madison Grant

 6. Tohtori Viljo Toivasen artikkeli Suomalaisen rodun alkuperästä kirjan The passing of the great race (London 1917) pohjalta. Valvoja-Aika, helmikuu 1924.

 7. Artikkeli Suomen heimon alku­perä. – Madison Grant tulee siihen johtopäätökseen, että suomalaiset ovat koko arja­laisen rodun puhtain kansa. Tämä rotu edustaa hänen mielestään korkeinta inhi­millistä sivistystä ja ovat sen kehitys­mahdolli­suudet miltei rajattomia. Rodun kotimaa on Eurooppa, ja vieläpä Pohjois-Eurooppa, jossa rauta on kehittynyt hirvittäväksi aseeksi ja jossa on ollut suotuisia edellytyksiä mitä kauneim­malle kehityk­selle.

 8. Harry H. Laughlin. Britannica.

 9. Gate’s Contraceptive Microchip to be Implanted into Women

1 Comment

Comments are closed.