Aleksandr Dugin: Globalisaatio Peruttu

Aleksandr Dugin: Globalisaatio Peruttu

Tervetuloa Dugin-videoiden pariin!

Tämän päivän video tehtiin epä­tavalli­sissa olo­suhteissa – karan­teenissa ja oma­ehtoi­sessa eris­täyty­misessä. – Vaikka puheen­aihe on jo tappavan tylsä kaikille katsojille ja ihmisille, niin kuin tämä karan­teenikin itsessään, halusin silti sanoa muutaman sanan siitä, miten ymmärrän tämän kansain­välisen muutoksen.

Uusi Todellisuus

On paljon erilaisia tulkintoja, erilaisia näkökulmia, mutta haluaisin kiinnittää erityistä huomiota yhteen asiaan. Siihen, että viime­aikaisten muutosten – muutosten jotka ovat jo tapahtuneet maailman­talou­dessa, politii­kassa, kulttuu­rissa, tekniikan kehitty­misessä sekä johtamisen ja hallinnon rakenteissa lähes kaikissa maailman maissa – seurauksena elämme jo nyt täysin uudessa todelli­suudessa.

Kyse ei ole siitä, taisteleeko tämä tai tuo maa tehokkaasti korona­virusta vastaan vaiko ei, toimivatko Venäjän viran­omaiset oikein vaiko väärin – edes sillä ei ole merkitystä, oliko korona-viruksen uhka oli riittävä syy tuhota maailman­talous ja globaali hallinto­järjestelmä. Kaikki tämä on vain tois­sijaista. Yksin­kertaiset tosiasiat, faktat, ovat kaikkien näkyvillä. Niistä voimme käydä rehellistä keskustelua. Ja nämä tosiasiat ovat selkeitä, toisin kuin valtava määrä hypoteeseja, teorioita, näkemyksiä ja mieli­piteitä siitä kuinka maailma selviytyy korona­viruksesta.

Liberalistinen Hallintojärjestelmä

Ensimmäinen asia, johon haluan kiinnittää huomiota on maailman­laajuinen libera­lismiin perustuva hallinto­järjestelmä, liberaali demokratia, maailman­markkinat, avoin yhteiskunta ja kaikkien maiden pyrkimys kohti yhtä, yhteistä ja globaalia maailmaa, vaikkakin jokainen pyrkii siihen omaan tahtiinsa. – Tämä pyrkimys on täydelli­sesti epä­onnistunut. Ei tulla ajatel­leeksi, että vasta kaksi kuukautta sitten, ainoastaan Kiina ja Venäjä vastustivat tätä kehitystä tarjoten vaihto­ehdoksi moni­napai­suutta. Sivili­saation globaali suuntaus oli edelleen, perusteil­taan kohti globali­saatiota.

Olemme puhuneet monta kertaa moni­napai­suudesta, ja olemme edelleen sen kannattajia. Mutta, jos katsomme miten valvonta­koneisto, hallinto­järjestelmä ja liberaalin demokratian vaikutus­valta tunkeu­tuivat Venäjän fede­raatioon, miten digitali­sointi toteu­tettiin, kuinka digitaali­nen demokratia, vaikkakin lopulta useine epä­onnistumi­sineen, tunkeutui yhteis­kuntaamme, miten globaalin eliitin edustajat – “kuudes kolonna” – kontrolloi­vat merkittä­vässä määrin tärkeimpiä muutos­prosesseja yhteis­kunnassamme. Jopa Kiinassa …

Voidaan hyvin väittää, että ennen korona-virusta, globalismi oli jo voiton puolella sekä Kiinasssa että Venäjällä. Enää ei ollut kysymys siitä mikä on valitse­mamme suunta. Kuljemmeko kohti liberaalia demokratiaa (läntistä demokratiaa), tai siitä mikä on meidän suuntamme vaan yksin­kertaisesti kysymys oli vain siitä millä nopeudella etenemme tuohon liberaaliin demok­ratiaan. Venäjä ja Kiina puhuivat vain vauhdin hidasta­misesta – “lykkäämme kehitystä tuonnem­maksi, ei tänään, mutta huomenna kyllä”. Mitään vaihto­ehtoja ei nähty tulossa olevalle uudelle maailman­järjestyk­selle. Kiina jonkin verran, ehkä hieman jarrutteli mutta Venäjä oli täysin rinnoin menossa kohti tuota kehitystä. Kohti globaalia maailman­järjestystä.

“Kyllä, kyllä, mutta ei niin nopeasti. LGBT+ kyllä, mutta ei aivan vielä, avoin ja vapaa demokratia, kaiken muuttaminen vastaamaan maailman­hallituksen vaatimia rakenteita, mutta lykätään se huomiseen. Pitäkäämme hallinto­järjestel­mämme siirtymä­tilassa vielä vähän aikaa. Odottakaa vielä vähän aikaa. Valmis­telemme yhteis­kuntaamme siirtymä­kautta varten. Maailman­hallitushan tulee joka tapauksessa …”

Vaihtoehtojen Puute

Ennen koronavirus epidemian alkamista olimme kaikki menossa kohti samaa päämäärää ja keskustelua käytiin enemmän ja vähemmän vain siitä nopeudesta, millä muutos tapahtuu. Siitä syystä Venäjän “kuudes kolonna” – liberaalit, länsimaisen kehityksen kannattajat, globaali kapitalismi, porvarilli­nen järjestelmä, markkinat, demokratia, ja ‘ihmis­oikeuksien’ ideologia – ovat saaneet toimia vapaasti näiden 20 vuoden aikana, jolloin Putin on ollut vallassa. Tätä ideologiaa ei ole puhdistettu tai jopa hävitetty kokonaan.

Kuin oli ennen, niin on nyt. “Kuudennen kolonnan” mahti jatkuu. Se pitää hallussa tärkeimmät asemat valta­rakenteissa, koska kumpikaan, ei Putin eivätkä konserva­tiivit, ole ottaneet tehtäväk­seen esittää vaihto­ehtoisen tulevai­suuden määrittele­mistä. Olimme kaikki matkalla kohti globaalia yhteis­kuntaa. Myös Kiina oli omaksunut tämän saman kehitys­kulun ja näki globali­saation oman kansallisen ja taloudelli­sen etunsa mukaisena.

Siksi moni­napaisuus oli vain häilyvä toiveemme – niitä, jotka eivät halunneet olla samaa mieltä globalis­tien kanssa, pidettiin vain oppositiona globali­saatiolle. Mutta olennaista on, että keskustelua ei käyty globali­saatiosta tai sen vaihto­ehdoista, vain siitä nopeudesta, jolla globali­saatioon mennään – tapahtuuko se tänään vaiko huomenna. Konserva­tiivit halusivat vain viivyttää sitä väistä­mätöntä hetkeä jolloin globali­saatioon siirrytään, ja silti he päästivät yhteis­kuntaan vapaat markkinat, digitali­soinnin, uudet teknologiat, uudet suuntaukset koulu­tuksessa ja kulttuu­rissa.

Globali­saatio hyökkäsi ja tunkeutui yhteis­kuntamme – sillä oli vankka tuki, ellei sitten enemmistö, hallitsevan eliitin parissa niin Venäjällä kuin muissakin yhteis­kunnissa. Tämän seurauksena me kaikki olimme menossa samaan suuntaan vaikkakin eri nopeuksilla.

Ja yhtäkkiä tämä malli, tämä tavoite, tämä koko ihmiskunnan suunta, johon olimme matkalla, osoittautui kyvyttö­mäksi käsittele­mään yhtä korona-virus­ongelmaa.

Ensimmäinen seuraus tästä kaikesta on: liikkeemme ei voi jatkaa samaan suuntaan, ei ainakaan samassa muodossa kuin ennen. Tämä on peri­aatteelli­nen kysymys: olemme joutuneet perustavan­laatuiseen kriisiin, katastrofin aikakauteen, joka on verratta­vissa I ja II maailman­sotaan (ainakin, kun ottaa huomioon, että pörssien romahdus New Yorkissa ja Euroopassa lopulta johti toiseen maailman­sotaan).

Itse asiassa koko maailman­järjestys on perustavan­laatuisessa kriisissä – jos verrataan tilannetta Neuvosto­liiton romahta­misen jälkeiseen aikaan, silloinhan oli kuitenkin mahdollista jotenkin pitää edes osa järjestel­mästä ja luopua vain Neuvosto­liiton mallista. – Tänään ainoa jäljellä oleva geo­poliitti­nen napa, maailman ainoa kiintopiste, on romahtanut. Tästä johtuvia seurauksia ei pidä aliarvioida.

Maailmanjärjestys On Romahtanut.

Maailman­järjestys on romahtanut. Voidaan yhtä hyvin sanoa, että se on jo romahtanut tai että se on juuri romahta­maisillaan: maailman­järjestys ei enää pysty palaamaan korona-virusta edeltä­neeseen tilantee­seen. Enää ei kysytä kuinka nopeasti romahdus tapahtuu. Edessämme on tulevaisuus, joka on täysin arvaamaton. Se oli vielä täysin ennustetta­vissa aina viimeiseen hetkeen asti. Kaikki keskustelu käytiin vain siitä kuinka nopeasti muutos tapahtuu, kaikki kiistelivät muutoksen nopeudesta, mutta kukaan ei suunnasta.

Ihmiskunta oli siirtymässä olio­keskeiseen ontologiaan, kohti yhtä maailman­hallitusta, mutta kukin omaan tahtiin. Jotkut uskoivat, että heitä johdettiin kuin karjaa teurasta­moon (kuten Venäjällä). Kiina yritti saada prosessiin mukaan omien etujensa ajamisen, “ratsastaa tiikerillä” suljetun ja avoimen yhteis­kunnan väliä (ainakin sillä oli laajempi näkökulma), mutta kaikki olivat matkalla kohti yhteistä suuntaa. Nyt olemme saavutta­neet pisteen, josta jatkaminen kohti yhteistä päämäärää on mahdotonta. Mutta järjes­telmässä oli vika, raken­teellinen vika johtamisen valvonta­järjestel­mässä…

Virus ilmestyi globali­saation sydämeen. Se iski avoimiin rajoihin, mahdolli­suuteen matkustaa minne tahansa maailmassa. Maailmassa, jonka talous on täysin riippu­vainen hajautta­misesta – tuotanto yhdessä paikassa, rahoitus toisessa, poliittinen johto kolmannessa, armeija neljännessä, … – Tämä hajautta­minen, globalismin keskukset, hajautet­tuna eri puolille maailmaa, rajojen avoimuus, avoimet yhteis­kunnat, joutuivat nyt kasvokkain korona-viruksen kanssa.

Eri puolille maapalloa hajautet­tujen keskusten järjestelmä ja tämä avointen rajojen järjestelmä joutui kasvokkain korona-viruksen kanssa. Tähän haasteeseen ei pystytty vastaamaan (esimerkiksi kehittä­mällä rokote tai estämään tartunnan leviäminen). Järjestelmä ei pystynyt vastaamaan epidemiaan.

Rajat Kiinni

Viruksen maailman­laajuisesta leviä­misestä tuli nopeasti fait accompli, kylmä tosiasia: ei rokotetta, ei mitään tehokasta vastakeinoa. Jokainen yhteiskunta ryhtyi toimen­piteisiin, kukin parhaaksi katso­mallaan tavalla. Kaikki yhteis­kunnat suljettiin. Meille vakuu­tellaan, että tämä on väli­aikaista, että kaikki palaa pian normaaliksi. Mutta ei ole mitään sen ikuisempaa kuin väli­aikainen. Ei vain meidän maassamme vaan kaikkialla.

Kaikkien kansojen, kaikkien hallitusten, kaikkien järjes­telmien reaktio korona-virukseen oli sama: rajat kiinni. Ei päin­vastainen, että avataan rajoja vielä enemmän, että turvau­dutaan näihin olemassa oleviin kansain­välisiin raken­teisiin (sehän juuri olisi todistanut niiden tehokkuuden näissä oloissa) … Päinvastoin, kaikki, kaikkialla, suljettu: alueet ja valtiot suljettu, ihmiset pakotettu jäämään koteihinsa. Kokonaiset maat suljettiin, julkiset keskukset suljettiin – kaikki oli suljettu. Tämä on ainoa tehokas vastaus korona-viruksen uhkaan. Liberalismi ja globalismi loi suotui­simmat mahdolliset ehdot viruksen maailman­laajuiselle leviä­miselle tartunta – ja kun se tapahtui, globalis­teilla ei ollut vastausta. Koko järjestelmä oli tehoton. Tämä on perustavan­laatuinen johtopäätös.

Muutos On Peruuttamaton

Mitä seuraavaksi tapahtuu? Ja miten pääsemmekö pois karan­teenista? Mutta ennen kaikkea meidän on ymmärret­tävä, että tapahtunut muutos on peruutta­maton. Myytti viimeisestä, siis ainoasta maailman navasta – lännen tuleva­isuudesta, liberalis­mista, ihmis­oikeuksista, kansalais­yhteis­kunnasta, globali­saatiosta, kapitalis­mista ja sen ehdotto­masta tehok­kuudesta – on romahtanut. Kaikki tämä on mennyt pois, ikuisiksi ajoiksi

Mitä on odotetta­vissa seuraavaksi? Avoin tila, jotain vieläkin pelotta­vampaa. Jos yksi­napaisen maailman ainoa napa on kaatunut, kukaan ei hyväksy mitään auto­maatti­sesti. Kiina on kärsinyt paljon itsekin vaikka se on menestynyt paremmin kuin muut. Koko Kiinan talous ja järjestelmä, koko maan vauraus oli perustunut tehok­kaaseen osallis­tumiseen globali­saatioon. Kun Trump takavarikoi kiina­laisten varoja, yritysten toiminta Amerikassa keskeytyi, samoin Silkkitie -hanke, sekin keskeytyi. Väli­aikai­sesti. Kiinalla oli edessään vaikea haaste, jonka voittaminen tulisi olemaan vaikeaa. Eihän kuitenkaan kukaan hyväksy Kiinan järjes­telmää – ei ainakaan tois­taiseksi. Korona­viruksesta ja hallituksen vastaisista mielen­osoituk­sista huolimatta Kiina on vauras maa ja vain sen ansiosta, että se on itse ollut mukana globaa­leissa proses­seissa. Näin ollen Kiinan järjestelmä ei sekään ole hyväksyt­tävissä oleva vaihtoehto. Kiina on kuitenkin pakko ottaa vakavasti, jo pelkästään sen vuoksi, että sen järjestelmä on selvinnyt parhaiten tässä epidemiassa.

Tulevaisuus on nyt avoin. Ennakoi­tavissa oleva ja vakaa tulevaisuus on ollut osa länsimaista taloutta ja politiikkaa. Samoin “kuudennen kolonnan” – länsi-suuntau­tuneen eliitin, joka hallitsi talous­elämän avain­paikkoja yhteis­kuntien keskuk­sissa, jopa Kiinassa. – Tänään tämä eliitti on jäämässä valtavan hyökyaallon alle.

Se, mikä ennen oli ennustet­tavissa on nyt arvaa­matonta, mikä oli varmaa on nyt kaikkea muuta kuin varmaa, ja järjes­telmän romahdus vaatii uusia vastauksia. Joten mitä nämä vastaukset ovat? Itse en hyppäisi suoraan johto­päätök­siin. Ensin on ymmär­rettävä, että paluuta takaisin ei ole. Tämä on niin perustavan­laatuinen oivallus, että jo yksin tätä seikkaa on karanteenin aikana pohdittava erillään muista asioista ennen kuin jatkaa eteenpäin. Jos paluuta ei ole, niin mitä sitten on edessä?

Salaliittoteoriat

Toinen päätelmä paljastaa syvälle menevän tahtotilan halvaan­tumisen: sala­liitto­teori­oita ilmaantuu. Ne väittävät, että globalistit tekivät tämän tarkoi­tuksella, että he eivät voi enää jatkaa maailman hallintaa vanhan kaavan mukaan, että he pyrkivät vähentämään maapallon väestöä, että he pyrkivät kansa­laisten suoraan valvontaan digi­taali­sessa dikta­tuurissa, että se toteutetaan mikro­sirujen ja rokotusten avulla maa­ilman­laajui­sesti, että maa­ilman­hallitus perustetaan, ei suinkaan lempeässä kansa­lais­yhteis­kunnan muodossa, vaan kovassa muodossa: jos haluat elää, otat rokotteen, ja siinä mahdol­lisesti olevan lisän: valvonta­geenin.

Tästä seuraa kauhu, paniikki ja tulevaisuus-halvaus. Nyt tulevaisuus on jälleen kerran määritelty – ero on vain siinä, että kyse ei ole asteit­taisesta siirty­misestä kohti globali­saatiota, vaan äkillisestä ja ankarasta. Demokratia tullaan varmasti poistamaan; globaali, liberaali ja saata­nalli­nen diktatuuri perustetaan; kirkot suljetaan, “kuudes kolonna”, joka nyt hallitsee valtiota siirtyy nopeasti totali­taari­seen herruuteen. Näennäis­demo­kratia korvataan globaalilla tyrannialla ja digi­taali­sella orjuudella. Keskitys­leirejä perustetaan, karanteenit ja eristys­tilat ovat vain tätä tarkoitusta palvele­massa.

Tällaiset tunnetilat ovat erittäin yleisiä meidän yhteis­kunnas­samme ja joka puolella maailmaa. Sala­liitto­teori­oista tulee muoti-ilmiö. Media alkoi sensuroida näitä ajatuksia ja ryhtyi kutsumaan niitä vale-uutisiksi. Tällaiset ajatukset kohtasivat tiukan sensuurin, joka osaltaan vain sai ihmiset entistä vakuuttu­neemmiksi siitä, että tällainen suunnitelma todella on olemassa.

Romahdus On Uusi Mahdollisuus

Huomaa kuitenkin tämä: teoriassa maa­ilman­laajui­sesta sala­liitosta on kaksi perustavaa laatua olevaa vikaa. Ensimmäinen on tahdon puute. Ihmiset, jotka huomaavat tällaisen salaliiton, eivät ole valmiita sanomaan ei, vastus­tamaan, esittämään vaihto­ehtoisia projekteja. He eivät sano: Hei! maailma on romahtanut. Tehkäämme uusi tilalle! Ei. He uskovat, että seuraava askel on täysin ennalta määrätty, mitään ei ole tehtävissä muuta kuin vaipua epätoivoon ja hysteeri­sesti protestoida karanteeni-eris­tyksestä käsin tai sitten vain yrittää paeta valvontaa.

Kaikki nämä reaktiot osoittavat, että ihmiset eivät ole valmiita tule­vaisuutta varten. Jos järjestelmä on epä­onnis­tunut juuri tässä hetkessä, niin sehän tarkoittaa, että ikkuna on avautunut, tämä hetki on uusi mahdolli­suus; me voimme ja meidän pitää edistää oman vaihto­ehtoi­sen tule­vai­suuden­suunni­tel­mamme toteu­tumista. Mutta mitä kuulemme sen sijaan: “mistä oikein puhut, mikä vaihto­ehtoinen suunnitelma? Kaikkihan on ennalta määrätty!” Tällä tavalla me tapamme ja halvaan­nutamme oman vapaan tahtomme.

Jos ajattelemme, että globaali maailman­järjestys on kaatunut ja romahtanut, meidän täytyy miettiä, mitä on tehtävä seuraavaksi – luovasti, mielek­käästi ja tietysti riski­alttiisti (tule­vaisuuden raken­taminen on aina riski­altista). Mutta ainakin tämä herättää meissä alistu­matto­muuden. Ja sala­liitto­teoria, että kaikki tämä on tarkoi­tuksel­lista, että virusta ei ole – tämä kaiken kieltäminen halvaan­nuttaa kaikki yritykset, kaiken toivon ja kaiken halun tehdä jotain rakentavaa; edellyttäen tietenkin, että yksi­napainen maa­ilman­järjestys on romahtanut korona-viruksen takia.

Kuudes Kolonna

Vielä yksi asia: jotkut ovat vedonneet “kuudenteen kolonnaan”. “Kuudes kolonna” on loinen, parasiitti. Liberaalit verkostot kaikissa yhteis­kunnissa eivät muodostu vain vakau­mukselli­sista liberaa­leista. Heidän joukossaan ei ole kovinkaan monta fanaatikkoa, jotka olisivat valmiita seuraamaan globalismia aina saata­nalli­seen totali­taris­miin asti. Heidän joukossaan on Ayn Randin kannattajia ja satanisteja kannattavia liberaaleja, jotka todella vihaavat työtä, yhteis­kuntaa, ihmisiä ja sosiaalista oikeuden­mukai­suutta, mutta heitä on kuitenkin vain hyvin hyvin vähän. Enemmistö yksin­kertai­sesti uskoo tämän järjes­telmän tehok­kuuteen ja globaaliin eliittiin. He olivat vakuut­tuneita, että kaikki toimisi sujuvasti hallitsevan mallin mukaan.

Nyt, kun he ovat vastakkain korona-viruksen kanssa, suurin osa globaalista eliitistä on täysin hämmentynyt. Heidät on tosi­asialli­sesti riisuttu aseista ja heidän “uskon­kappaleen­sa”, heidän pörssinsä, heidän öljyn­hintansa, heidän kehitys­trendinsä, heidän tulo­lähteensä, kaikki. Kaikki ovat romahtaneet. Yleisesti ottaen: he ovat shokissa. He eivät yksin­kertaisesti ole valmiita perusta­maan maa­ilman­laajuista anti­kristuk­sen diktatuuria, eivät fyysi­sesti, eivät henkisesti, eivätkä emotio­naalisesti.

Se ei tietenkään tarkoita, että tällaista uhkaa ei olisi olemassa­kaan. Itse asiassa, näyttää melko toden­näköi­seltä, että sellainen uhka on olemassa: Sen voi päätellä siitä, mitä ääri­liikkei­den edustajat puhuvat, nämä globaa­lin libera­lismin kannattajat, siis demokratian vastustajat ja täysin kyyniset ihmiset kuten Bernard Henri Levy, George Soros, Mark Zucker­berger tai Bill Gates, yrittävät kertoa meille.

On Toimittava NYT

Itse asiassa ajatus käyttää nykyistä tilannetta hyväksi ja perustaa digi­taalinen jälki-liberaali keskitys­leiri, jota johtaa lännen poliittinen ja taloudel­linen eliitti on huomioon otettava vaihtoehto. Mutta katsokaa kuinka he tekevät sen! Heidän omien kannatta­jiensa sekava tila ja heidän globalis­tisten lahkojensa puheiden perusteella voidaan vain päätellä, että kukaan heistä ei ollut valmis nykyiseen tilan­teeseen etukäteen. Näihin globalis­tien lahkoihin kuuluvat monien valtioiden päämiehet, mukaan lukien merkittävä osa Venäjän hallitsevaa eliittiä. Jos he yrittävät käyttää tilannetta edis­tääkseen salaisia ennakko­suunni­telmia, rokotuksia ja perus­taakseen tyrannian, mitä tietenkään ei voida sulkea pois laskuista, he eivät tule auto­maatti­sesti ja helposti onnistumaan. Meidän on oltava valmiita tätäkin varten, mutta tärkein asia on mielestäni se, että meidän täytyy päättää tärkeim­mistä suunta­viivoista ennen kuin korona-viruksen aiheutta­ma tilanne on ohi.

Maailman­järjestys, joka oli olemassa ja näytti ikuiselta vielä kolme kuukautta sitten on jo romahtanut. Elämme, jos vaikka verrataan tilannetta Neuvosto­liiton romahta­miseen, aivan viimeistä hetkeä, viimeistä sekuntia ennen romahdusta. Olemme nyt vuoden 1990 lopun ja vuoden 1991 alun välisessä ajassa, ja sieltä ei ole paluuta entiseen.

Ole Valmis

En sulje pois sitäkään mahdolli­suutta, että jotain vieläkin pahempaa tapahtuu. Meidän on oltava valmis myös siihen, mutta mikä estää meitä silti ottamasta hyödyn juuri tästä tilanteesta?

Mikään mikä tapahtuu nyt, ei tapahdu itsestään. Tapahtumiin liittyy monia riskejä ja vaaroja, mutta olen sitä mieltä, että juuri nyt meidän on esitettävä uusi maailman­laajuinen ohjelma. Ohjelma uudelle ihmis­kunnalle, uusi talou­delli­nen, sosiaalinen, poliitti­nen ja koulu­tukselli­nen ohjelma. Ohjelma uutta kulttuuria ja uutta sivili­saatiota varten!

Meidän pitää nähdä uusi globaali maailman­järjestys mahdolli­suutena ja käytettävä tilanne hyväksi. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että pystymme käyttämään tämän tilaisuuden oikein. Ei ole itsestään selvää, että voitamme. Ei ole itsestään selvää, että edes pystymme aloittamaan tämän sodan uuden tulevai­suuden luomiseksi. – Mutta juuri nyt olemme tilanteessa, jossa ylipäätään on mahdollista toimia edes jonkin aikaa. Mahdolli­suuksien ikkuna voi sulkeutua tavalla tai toisella, mutta nykyinen karanteeni, minun mielestäni, pitää käyttää nimenomaan keskitty­mällä uuden tulevai­suuden luomiseen.

Yhdistykää

Tässäkin asiassa pat­riootti­en ja sosiaalisen oikeuden­mukaisuuden kannatta­jien, oikeiston, vasemmiston ja kaikkien globaalin liberaalin maa­ilman­jär­jes­telmän vastusta­jien täytyy yhdistää voimat. Nyt on tarpeen jättää eri­mielisyydet ja ideologiset erot mennei­syyteen. Meidän on luotava pää­maja niille hankkeille, joiden tarkoi­tuksena on luoda uusi, vaihto­ehtoinen, sivili­saatio. On otettava yhteyttä muiden kulttuurien ja kansojen edustajiin. Myös he ovat hyvin saman­laisessa tilanteessa kuin me. Tänään kenelläkään ei ole tulevai­suuden karttaa, ja globalis­tien on vaikeampi kuin koskaan määrätä omat ehtonsa ilman, että myös muita vaihto­ehtoja tultaisiin punnit­semaan rinnalla. Globalis­teilla menee huonommin kuin koskaan ennen! Jos meillä meneekin huonosti, hallit­sevalla eliitillä menee paljon huonommin, koska koko siltä mallilta, johon perustui heidän mahdolli­suutensa käyttää hyväksi suuria massoja, on mennyt pohja pois ja se on romahtanut; niin ideologi­sesti, taloudelli­sesti, poliitti­sesti kuin sosiaali­sestikin.

Juuri nyt on ihmisillä mahdolli­suus kapinoida yksi­napaista globalis­tista järjes­telmää vastaan. Ja tämä mahdolli­suus on käytettävä hyväksi!