Partisaani – Sähkeitä miehitetystä Pohjolasta

Kan­sain­vä­li­sen sanan­va­pau­den päi­vä­nä 3.5. Par­ti­saa­ni
lähet­tää ensim­mäi­sen säh­keen­sä mie­hi­te­tys­tä Poh­jo­las­ta.

Säh­ke on osoi­tet­tu kai­kil­le itse­näi­syys­mie­li­sil­le,
radi­kaa­leil­le ja toi­min­ta­kes­kei­sil­le suo­ma­lai­sil­le, jot­ka
luot­ta­vat kynän ja mie­kan liit­toon sekä kan­sal­li­seen
uudel­leen­syn­ty­mään.

Par­ti­saa­ni ei ole yhden­kään puo­lu­een tai jär­jes­tön oma
jul­kai­su vaan sen tavoi­te on kas­vaa kan­sal­lis­mie­li­siä
yhdis­tä­väk­si voi­mak­si. Par­ti­saa­ni ei kai­vau­du
vaih­toeh­to­me­dioi­den juok­su­hau­toi­hin kil­pail­lak­seen mui­ta
jul­kai­su­ja vas­taan. Sen sijaan Par­ti­saa­ni tuo näky­vyyt­tä
pirs­tou­tu­neen vaih­toeh­to­me­dia­ken­tän monil­le toi­mi­joil­le
tuot­taen samal­la omaa sisäl­töä yhtei­sen kamp­pai­lun tuek­si.

Jul­kai­su aloit­taa yhden par­ti­saa­nin pro­jek­ti­na ja käyn­nis­tää
välit­tö­mäs­ti uusien kir­joit­ta­jien rek­ry­toin­ti­kam­pan­jan. Sitä
mukaa kun uusia par­ti­saa­ne­ja ilmaan­tuu tuot­ta­maan sisäl­töä,
jul­kai­su­vir­ta kas­vaa. Lopul­ta kas­vun ainut raja on
suo­ma­lais­ten kan­sal­lis­mie­lis­ten työ­mo­ti­vaa­tio ja
mie­li­ku­vi­tus. Moni­puo­li­set kan­sal­lis­mie­li­set
media­pro­jek­tit ovat saa­vut­ta­neet suu­ren suo­sion eri puo­lil­la
Euroop­paa, joten on aika luo­da vas­taa­va ins­ti­tuu­tio myös Suo­meen.

Mik­si liit­tyä par­ti­saa­ni­jouk­koon ja ryh­tyä sisäl­lön­tuot­ta­jak­si?

Par­ti­saa­nin kil­pai­lu­valt­ti tulee ole­maan sen laa­ja aihe­kir­jo,
sitou­tu­mat­to­muus ja sen­suu­rin puu­te. Emme tule tukah­dut­ta­maan
kes­kus­te­lua poliit­ti­sis­ta tabuis­ta, joi­ta val­tao­sa jopa
kan­sal­lis­mie­li­sis­tä mediois­ta kaih­taa nii­hin lii­tet­ty­jen
lei­mo­jen vuok­si. Emme myös­kään vaa­di kir­joit­ta­jil­ta
sitou­tu­mis­ta tiet­tyyn aat­tee­seen tai jär­jes­töön, kun­han
teks­tien ideo­lo­gi­nen perus­ta on ehdo­ton rak­kaus omaa kan­saa
koh­taan.

Par­ti­saa­ni tar­jo­aa alus­tan syväl­li­sel­le kult­tuu­ril­li­sel­le
ana­lyy­sil­le sii­nä mis­sä rävä­köil­le hyök­käyk­sil­le nykye­lii­tin
rap­pio­ta vas­taan. Voit liit­tyä jouk­koon joko vaki­tui­se­na
kir­joit­ta­ja­na tai yhden teks­tin panok­sel­la. Voit mai­nos­taa
kaut­tam­me verk­ko­ra­dio­ta­si, isän­maal­lis­ta urhei­luseu­raa­si,
kon­sert­tia­si tai esi­mer­kik­si jär­jes­tä­mää­si
mie­le­no­soi­tus­ta. Kan­sal­lis­mie­li­sen maa­il­man­kat­so­muk­sen
ohel­la mer­kit­tä­viä reu­naeh­to­ja ovat ennen kaik­kea uskot­ta­va
läh­tei­den käyt­tö (Par­ti­saa­ni ei jul­kai­se vale­uu­ti­sia) sekä
hyvä kie­liop­pi (jul­kai­su ei käy­tä resurs­se­jaan
huo­li­mat­to­mas­ti laa­dit­tu­jen artik­ke­lei­den uudel­leen
kir­joit­ta­mi­seen).

Visio Par­ti­saa­nin tule­vai­suu­des­ta on yksin­ker­tai­nen:

Jul­kai­sus­ta kas­vaa Suo­men aktii­vi­sin, sisäl­löl­tään
laa­duk­kain, poliit­ti­ses­ti tin­ki­mät­tö­min ja val­lan­pi­tä­jien
kan­nal­ta vaa­ral­li­sin vaih­toeh­to­me­dia. Par­ti­saa­ni tulee
ole­maan pai­kal­la, kun isän­maal­li­set suo­ma­lai­set raken­ta­vat
poliit­ti­sia vaih­toeh­to­ja, luo­vat kult­tuu­ria, urhei­le­vat,
tut­ki­vat kan­sal­lis­ta perin­töään ja haas­ta­vat vihol­li­sen­sa.

Tule­vai­suu­des­sa Par­ti­saa­ni ei ole vain uutis­me­dia vaan radio,
poliit­tis­ten tapah­tu­mail­moi­tus­ten kes­kus, videoi­den tuot­ta­ja,
kan­sal­lis­mie­lis­ten yrit­tä­jien mark­ki­noin­tia­lus­ta ja pal­jon
muu­ta. Jot­ta pit­kän täh­täi­men tavoi­te saa­vu­te­taan, on
toi­min­ta­kut­sun aika.

Mikä­li tah­dot olla osa uuden­lais­ta suo­ma­lais­ta
vaih­toeh­to­me­di­aa joko vaki­tui­ses­ti tai satun­nai­ses­ti, ota
yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian. Yhtey­den­o­ton voi teh­dä joko
omal­la nimel­lä tai ano­nyy­mis­ti. Ker­ro tai­dois­ta­si ja
ideois­ta­si sekä lähe­tä tuot­ta­ma­si uuti­nen, artik­ke­li tai
mie­li­pi­de­kir­joi­tus osoit­tee­seen: contact@partisaani.com

Jos sinul­la on puo­les­taan uutis­vih­je, joka voi kiin­nos­taa
toi­mi­tus­ta, lähe­tä se osoit­tee­seen: tips@partisaani.com

On aika mur­taa mie­hi­tys ja vapaut­taa Suo­mi!


Verkkosivut: https://www.partisaani.com/

Artikkeli:
Partisaani – Sähkeitä miehitetystä Pohjolasta
Sosiaalinen media: https://t.me/partisaani https://vk.com/partisaanimedia https://www.facebook.com/partisaani https://gab.com/partisaani

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.

3 Comments

Comments are closed.