Kansallinen Vauraus

Hitlerin huono maine kumpuaa ainoas­taan inter­nationalis­tisten pankkii­rien ja media­pohat­tojen pelosta sen suhteen että heidän suunni­telmansa koko planee­tan haltuun otta­miseksi olivat vähällä mennä puihin. Hitler kirjoitti muun muassa:

Ymmärsin välittömästi, että aihe on äärimmäisen tärkeä koko Saksan tulevai­suuden kannalta. Saksan resurssit ja vauraus voitai­siin pelastaa kansain­välisiltä sijoitta­jilta vain, jos maan talous ja pörssi erotet­taisiin selkeästi toisistaan. Tämä ei tarkoit­taisi hyökkäystä pääomaa vastaan sinänsä, sillä se voisi asettaa koko Saksan itsenäisyyden vaaka­laudalle.

Ymmärsin, mihin Saksa oli menossa; vaikeinta taistelua ei tultaisi käymään vihollis­valtioita vaan kansain­välistä pää­omaa vastaan. Federin puhe oli kuin sota­huuto tulevaa taistelua varten.

Taistelusta kansain­välistä pörssi- ja laina­pääomaa vastaan on tullut yksi ratkai­sevim­mista aske­leista kohti Saksan talou­dellista vapautta ja itse­näisyyttä.

Gottfried Feder

Muutama viikko myöhemmin Hitler sai esi­miehiltään käskyn tutkia järjestöä nimeltä Deut­sche Arbeiter­partei eli Saksan työ­väen­puolue. Hän osallistui kokouk­seen, joka pidettiin müncheni­läisessä Sternecker­bräu-olut­tuvassa. Noin 20 – 25 oli yhteensä paikalla. Pää­puhujana toimi tohtori Feder.

Pian tämän jälkeen Hitler liittyi puoluee­seen. Hän otti puolueen nopeasti haltuunsa ja muutti sen nimeksi NSDAPSaksan kansallis­sosialisti­nen työ­väen­puolue. Federistä (joka kirjoitti puolueen 25 kohdan ohjelman) tuli puolueen talou­dellisen ohjelman pää­arkki­tehti, kunnes hänet erotettiin talous­ministeriöstä 1934.

Noin 40 % Federin luomasta puolue­ohjel­masta käsit­telee talous- ja raha-asioita. Alla muutamia tärkeitä kohtia.

Korko-Orjuus

Yhteisön hyöty on tärkeämpi kuin yksilön; korko-orjuuden murtaminen on kansallis­sosialismin ydin.

Kun nämä peri­aatteet on saatettu käytäntöön, tulee posi­tiivinen valtio­malli voitta­maan nykyisen järjes­telmän, jossa kansain­välisyys määrää ja jossa valtio, kansa ja talous on erotettu toisistaan. Tämä tulee merkit­semään yksilö­keskei­syyden loppua ja yhtei­sen hyvän voittoa. Nykyinen valtio­malli on epä­reilu työn­tekijöitä kohtaan ja se on pelkkä pankkii­rien ja pörssi­keinotteli­joiden edun­valvoja. Nyky­järjes­telmä johtaa korrup­tioon ja kannus­taa kansa­laisia tavoit­tele­maan rikas­tumista epärehelli­sesti. Valtaa­pitävät eivät välitä kansasta eikä valtio ole kyennyt yhdistä­mään kansaa.

Rahan­valta on vallan rumin ilmen­tymä; se kontrolloi, korruptoi ja tuhoaa. Sen uhreja ovat valtio, kansa, yhteis­kunta, moraali ja kulttuuri.

Korko-orjuuden murskaa­minen olkoon sota­huutomme. Korko-orjuu­desta kärsii maan­omistaja, jonka täytyy ottaa lisää lainaa voidak­seen viljellä maa­taan. Hänen lainansa korko on niin suuri, että se tekee hänen työstään lähes kannatta­matonta. Korko-orjuu­desta kärsii kansa­lainen, joka yli­velkaantuu eikä selviä asunto­velastaan.

Korko-orjuu­desta kärsii myös kansa­lainen, joka työsken­telee kaupassa tai tehtaassa nälkä­palkalla, kun osakkeen­omistaja nostaa osinkoja ja bonuksia, joiden eteen hän ei ole tehnyt lainkaan töitä. Orjuu­desta kärsii myös keski­luokka, jonka pal­kasta valta­osa menee pankki­lainojen korkojen maksa­miseen.

1 Comment

 1. Suomen kansakunta kokee erityisen kipeästi juuri tänä vuonna, kun on kulunut massiiviset 131 vuotta Hitlerin syntymästä, kaikki ne ylikansallisen korkovelan kiroukset joista Hitler varoitti elämäntyönään. Alla Hitlerin kirjoittamia lauseita asiaan liittyen. Tuntuuko tutulta?

  (Sanoisin tähän väliin että monen asiaa tutkineen mielestä  Hitler ei todellisuudessa vastustanut pankkiireja, vaan toimi näiden kanssa yhteistyössä, laajassa suunnitelmassa jonka yksi tarkoitus oli saada maailma vihaamaan kansallismielisyyttä, kansojen itsenäisyyttä ja jopa valkoisen rodun edistyksellisyyttä sivistyksen ja moraalisen yhteiskunnan sunnittelijana sekä toteuttajana. Se mitä Hitler sanoi ja kirjoitti ylikansallisen korkovelan vaaroista on kuitenkin kuolemanvakavan paikkaansapitävää tämän päivän maailmassa. Vuonna 1933 oli Saksa samassa tilassa kuin Suomi tänään – raju lama, suurtyöttömyys. Hitler päätti ottaa maan talouden sisäiseksi asiaksi ja tähdätä täystyöllisyyteen. Muutama vuosi myöhemmin Saksa oli vakaa ja kaikilla töitä. Sanna Marin on valinnut päinvastaisen suunnan, tuleeko myös tulos olemaan päinvastainen?) Hitlerin näkemyksiä rahan vallasta:

  ”Korko-orjuus on syy yhteiskunnan ongelmille: työ vastaan pääoma, veri vastaan raha, tuottava työ vastaan riisto. Kansamme ja rotumme kannalta on äärimmäisen tärkeää, että orjuus tullaan kumoamaan. Vain korko-orjuudesta vapautumalla Saksa palauttaa kunniansa ja itsenäisyytensä. Ja sama pätee koko maailmaan! Kyse ei ole vain taloudesta, vaan sivilisaatioiden hyvinvoinnista ja ihmisten onnellisuudesta. Korko-orjuus vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja jokaiseen kansalaiseen. Meillä on kaksi vaihtoehtoa: Palvelemmeko kansaa vai tavoittelemmeko itsekkäästi vain omaa henkilökohtaista etuamme? Korko-orjuus on kaikkien sosiaalisten ongelmien syy.”

  ”Taloudellinen pääperiaatteemme: rahamarkkinoiden on oltava valtion kontrollissa. Suurliikemiehet eivät saa luoda omaa yksityistä valtakuntaansa. Siksi korko-orjuus on murrettava.”

  ”Valtiomme velkaantuminen voidaan katkaista vain kieltämällä pankeilta koronkiskonta.”

  ”Valtakunnanpankki (Reichsbank) ja muut korkoa perivät finanssi-instituutiot on kansallistettava.”

  ”Suuria julkisia hankkeita (vesivoima, rautatiet jne.) ei tule rahoittaa yksityisellä lainalla. Valtion on rahoitettava hankkeet korottomilla lainoilla tai painamalla omaa rahaa.”

  ”Valuutan vakaus on turvattava.”

  ”On perustettava valtiollinen pankki, joka toteuttaa rahareformin ja luo korotonta rahaa.”

  ”Verotus on uudistettava, jotta se palvelee valtion sosiaalisia ja taloudellisia periaatteita. Välilliset verot eivät saa näännyttää kuluttajia. Verotaso ei saa myöskään estää ihmisiä alkamasta yrittäjiksi.”

  ”Inflaatiota syntyy, jos rahaa painetaan liikaa kansan tuottamaan arvonlisäykseen nähden. Me saksalaiset muistamme sen. Inflaation torjumiseksi valtion on luotava korotonta rahaa samassa suhteessa kuin kansa luo työllään arvonlisäystä.”

  ”On täyttä hulluutta, että tänä päivänä on mahdotonta rakentaa suuria yrityksiä velkaantumatta. Ihanteellisessa yhteiskunnassa valtio voi luoda rahaa avustaakseen aloittelevia yrittäjiä, joilla on kannattava liikeidea.”

  Lähteet:

  www.vastarinta.com/hitler-ja-pankkiirit-korko-orjuuden-murtaminen/#comment-198631

  www.youtube.com/watch?v=9GCN8RJ8Pb4

  Ketkä määräävät että kokonaiset kansakunnat kituvat harvojen naatiskellessa tästä:
  www.youtube.com/watch?v=o6x4PD6nck0

  www.youtube.com/watch?v=oOjbaK_nuM0

Comments are closed.