Tietoisuus ja informaatio – nuo tieteen kummajaiset

Tietoisuus ja informaatio – nuo tieteen kummajaiset

Tässä tuon esille vaihtoehtoisen näkemyksen tietoisuudesta, informaatiosta, olemassaolosta ja siitä mistä nämä ovat lähtöisin – tieteen omia argumentteja käyttäen.

Tämä kolumni on vain pintaraapaisu aiheeseen, ja sen tarkoitus on herättää tutkimaan aihetta enemmän, varsinkin kun kaikenlainen mihinkän realiteetteihin perustumaton poliittisesti korrekti höpökonsensus valtaa nykyään yhä suuremman osan ihmisen tajunnasta.

Naturalismi, että empiirisesti havaittavissa olevan materiaalisen luonnon lisäksi ei ole mitään, on nykyisen tiedefilosofian perustavanlaauinen kulmakivi. Mitä haastetia siinä on objektiivisen tiedonhankinnan, tutkimusstrategian ja informaatiotieteen näkökulmasta?

Lisääntyneen tiedonsaannin vaikutuksesta romahtaneiden kommunismin ja tieteellisen ateismin myötä hämmästeltiin 90 -luvun alussa poliittisten ja sosiologisten portinvartijoiden välinpitämättömyyttä. Julkisessa viestinnässäkin väisteltiin eettisiä ja moraalisia periaatteita. Nykyisin lehdistön keskittyminen vaikuttaa myös uutisointiin ja täten laaja-alainen kriittinen tieto on katoamassa, sillä kustantajillakin on omat intressinsä – vapaa lehdistö lienee haave. Kyberuhkat ja trollaus ovat nykypäivän lisääntyviä tiedollisia uhkia. SOME on tuomassa portinvartijoiksi myös äänekkäät ja aktiiviset kansalaiset – tiedon arvo on pirstaloitumassa.    

Tutkimusstrategiat

Tutkimusstrategioihin sisältyy erilaisia tieto- ja ihmiskäsityksiä, jotka määrittävät tiedonhankinta- ja analyysitapoja sekä rajaavat tutkimustavoitteita. Tieteenfilosofinen erottelukaan tieteellisen ja arkitiedon välillä ei ole onnistunut, sillä ero on vain abstraktiotasossa perustuen luotettaviin aistihavaintoihin ja moniulotteista tietoa tihkuvaan luonnon systemaattiseen havainnointiin. Taustalla vaikuttavan naturalismin perustana ovat luonnolliset tapahtumat ja prosessit sekä selitysperusteina niiden luonnolliset syyt ja seuraukset. Tähän perusteettomaan rajaukseen sisällytetään naturalismi parhaana ja jopa ainoana tapana tehdä tiedettä. Reduktionismi puristaa älykkään ihmisenkin vain kasaksi materiaa, jolloin oppimisen edellyttämä luovuus ja vapaa tahto unohtuvat. Kaikki materialismiin sisältymätön siirretään irrationaalisena välinpitämättömästi sivuun, vaikka universumin, elämän ja tietoisuuden sekä niiden keskiössä olevien moniulotteisen informaation ja älykkyyden synty edellyttävät uudenlaista ja laajempaa tieto- ja ihmiskäsitystä.

Informaatio ilman suunnittelua on kuin vaihtovirtateknologia ilman Nikolai Teslaa

Informaatio todistaa suunnittelusta Määrät ~ dataa, merkitys ~ semanttista sekä suhdetieto ~ tietämystä Sattumalla tai kaaoksella ei voi perustella lukuisten täsmennettyjen elämälle hienosäädettyjen muuttujien ja vakioiden arvoja ja merkitystä. Evoluutiotekijät eivät voi tuottaa konseptia, merkitystä tai tarkoitusta. Lukuisten tekijöiden integroitu keskinäinen suhde ja perustason tekijöiden universaalisuus edellyttävät kokonaissuunnitelmaa, jossa käsitys eri tasoista. Rakenteet ja tekijät ~ metatietoa. Rakenteiden, prosessien ja tekijöiden sekä koodijärjestelmien a priorisuus mallit ennen toteumaa, vakava evoluutioajattelun falsifiointi! Eri tieteenalat perustavat havaintonsa systemaattiseen Informaatioon. Saadaan olioista ja eliöistä ja päätellään erilaisia älykkyyden kädenjälkiä. Arkeologiset löydöt, historia, paleontologia, fossiilit, taide jne. kertovat suunnitelmallisesta toiminnasta ja toimijoista varmoin empiirisin havainnoin. Luonnonlait määritettiin saatujen havaintojen (Informaation) perusteella.

Naturalismi on antiikin aikainen myytti

Kaiken päättelyn takana on erilaiset maailmankatsomukset ja lopulta usko johonkin – uskonnottomaksi julistautuminen on vain tekosyy syvällisten asioiden välttelyyn. Naturalismi tukeutuu materialismiin ja moniselitteiseen evoluutioon, joka on jo antiikin aikana syntynyt myytti. Sen perustana on tyhjästä (’kvanttityhjyydestä’) syntyneet materia, energia ja luonnonlait. Darvinistinen käsitys luonnosta muodostaa vain pienen osa-alueen, sillä luonnossa on havaittu monitasoinen eri lajien välinen syvällinen yhteistyö, joka perustuu moniulotteisen tiedon hankintaan ja jakamiseen sekä parviälykkyyteen2

Naturalismi vie perustan tieteeltä

Naturalismi ei huomioi todellisuuden perimmäistä järjellisyyttä ja se vie perustan tieteeltä ja johtaa uskon varaisiin todistamattomiin oletuksiin. Kaikkiaan metafyysinen naturalismi sulkee tutkimusavaruudesta Jumalan väittäen, ettei Hänestä voi saada tietoa. Metodologinen naturalismi puolestaan yrittää olla idealistisesti välittämättä Jumalaan liittyvästä tiedosta, vaikka siihen viitataan kieltävästi useinkin. Naturalistisesta näkökulmasta yritetään toistuvasti vähätellä Jumalan olemassaoloa ja vaieta kannanotoista Hänen olemassaolonsa puolesta sekä häivyttää täten älykkään suunnittelun mahdollisuuskin3. Näin portinvartijaksi asettuu tieteen naturalistinen papisto, joka hallinnollisin ja retorisin kehäpäätelmin edistää naturalismia kritiikittömästi jo peruskoulusta lähtien. Moninaisin kehäpäätelmineen naturalismi ei voi tavoittaa kehittämisen edellyttämää uutta innovatiivisuutta sulkiessaan pois selitysvaihtoehtoja, jotka saattaisivat tuoda uutta suuntaa ihmisyyden ja moniulotteisen informaation tutkimukseen. 

Naturalismin metodi- ja kategoriavirheet

Elämälle hienosäädetty universumi ja luonnonlait, elottomasta syntynyt elämä ja kaikkialla havaittava moniulotteinen informaatio sekä älykkyys eivät selity naturalismilla, puhumattakaan tietoisuuden synnystä sekä arvoista ja moraalitiedosta. Naturalistinenkin tutkija toimii teistisellä viitekehyksellä tuoden prosessiin aineen, energian ja ajan lisäksi informaatiota ja älykkyyttä sekä tavoitteet ja tarkoituksen, mutta joutuu tulkitsemaan naturalistisesti ajautuen metodivirheeseen. Kategoriavirheestä puhutaan silloin, kun jonkun asian todistustaakka jää vain toiselle osapuolelle (teisteille) ja sen (esim. luominen) absoluuttinen todistamattomuus hyväksytään vastapuolella argumentoimattomasti oman näkökulman vahvaksi todisteeksi (ateismi, evoluutio). Luomisesta on Raamatun lisäksi monissa kulttuureissa selkeät jäljet. Tieteellisessä päättelyssä molemmat näkökulmat edustavat deduktiivista teoriasta lähtevää päättelyä, joihin tutkimustyössä etsitään perusteita.

Sen sijaan empiirisesti todettavissa oleva devoluutio on tosiasia (geneettinen entropia, rappeutuminen4), kun laajamittainen eliöiden ja kasvien sukupuuttoon kuoleminen uhkaa enenevästi luontoa. Devoluutiolla tarkoitetaan perimän köyhtymistä (DNA/geenien vioittuminen), jolloin pääosin haitallisten mutaatioiden (muutokset, vioittuminen) ja kasautuvan luonnonvalinnan (sopeutuvin jää eloon) vuoksi yleensämenetetään informaatiota tai sen moninaisuus ja systemaattisuus vähenevät.

Älykäs suunnittelu (Intelligent Design, ID) puolestaan lähtee induktiivisesti liikkeelle havainnoiden empiirisesti luonnosta tihkuvaa moniulotteista ja monimutkaista sekä täsmennettyä informaatiota, jonka alkuperä voi olla vain älykkyys. Älykkyyden ja informaation alkuperän haastetta olisikin pohdittava monitieteisesti.

Moniulotteinen informaatio

Tieteen kehittyessä olemme saaneet paljon uutta tietoa, joka kumoaa edellisten sukupolvien usein luovuttamattomiksi koettuja käsityksiä. Luottamus saatuun tietoon sekä tiedon ja vallan suhde ovat entistä ongelmallisempia epätiedon ja propagandan lisääntyessä.

Täsmennetty ja moniulotteinen informaatio määrittelee systeemisen järjestyksen. Universumin aika ja rajallisuus – systemaattisen alkulaajenemisen (’Big Bang’) mukaan mikään aineellinen ei ole ikuista – kaikella on alku. Universaali rakenne ja järjestys sekä systemaattinen elämän kannalta merkityksellinen hienosäätö mahdollistavat myös tieteellisen tutkimuksen. Informaatio, aistihavainnot ja älykkyys sekä niiden luotettavuus eivät ole perusteltavissa naturalismista. Täsmennettyä moniulotteista Informaatiota ei synny sattumalta eikä aine, energia tai luonnonlait tuota uutta merkityksellistä tietoa. Informaatio ei edellytä ainetta, mutta aineen, energian ja luonnonlakien sisältö sekä toiminta perustuvat täysin niiden informaatiosisältöön. Bioniikan (biomimetiikka) monitieteellisellä tutkimusalalla on saatu merkittäviä tieteellisiä löytöjä aina nanokuiduista teknisiin innovaatioihin, robotiikkaan ja sensoriverkkoihin tutkimalla luonnon systematiikkaa ja järjestystä sekä kopioimalla luonnossa esiintyviä rakenteita, materiaaleja ja toimintoja 6,7

Tyhjästä on paha nyhjäistä

Evoluution ja darvinismin vakavina haasteina tyhjästä syntymisen lisäksi onkin, miten spontaani ymmärrystä vailla oleva satunnaisten voimien kohteena oleva aines pystyisi ohjaamattomasti luomaan moniulotteista täsmennettyä informaatiota ja käsittelemään merkityksellisiä symboleja sekä luomaan tietoista älykkyyttä, jotka kaikkiaan toimivat vastoin epäjärjestystä. Naturalismin ylipääsemättömät haasteet tulevat entistä ilmeisemmiksi, kun pohditaan aineettoman ja abstraktin täsmennetyn informaation siirtoa ja koodausta välttämättömille ja eri luonteisille talletusalustoille, sillä informaatio edellyttää lähettäjän, vastaanottajan ja merkityksellisyyden lisäksi myös koodaus- ja tulkintajärjestelmiä.

Missä ovat maailmankaikkeuden dataväylät, AI ja talletusmediat?

Kuinka eri tasoinen ja semanttisesti täysin erilainen informaatio on siirtynyt tai siirretty eri talletusalustoihin kuten aineeseen, energiaan, luonnonlakeihin sekä geneettiseen perimään ja tietoisuuteen – ja miksi? Kuinka informaation talletus- ja koodaustavat ovat muuntuneet eri tasoilla toimiviksi ja jopa virheitä korjaaviksi järjestelmiksi? Miten eri tasojen väliset sillat ovat ylitettävissä naturalismin keinoin, kun emme pysty edes kuvittelemaan niiden toteuttamiseen vaadittavia algoritmeja?8 Ja kuitenkin eri tasot ovat täydellisesti integroituneet keskenään toimivaksi holistiseksi systeemiksi!

Lähteet:

uskojatiede.blogspot.com/2018/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html

docplayer.fi/3210650-Usko-ja-tiede-seminaarit.html

edition.cnn.com/2019/10/25/world/most-famous-tesla-inventions-scn/index.html

www.youtube.com/watch?v=kCRGNNz-txk

 

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish this site what many people (+100) are sending to me without reading content.

2 Comments

 1. Tulipa Nikola Teslasta mieleeni seuraava:

  “How Banking Families – the CABAL – Robbed You of Your Future”:

  Väitetään Uuden maailmanjärjestyksen (NWO) pääarkkitehdiksi katsotun H.Kissingerin sanoneen seuraavat kolme lausetta: “who controls the food supply controls the people; who controls the ENERGY can control whole continents; who controls money can control the world.”

  Seuraavassa on PowerPoint-esitys, jossa aiheena on “NIKOLA TESLA, MAXWELL, EDISON, JP MORGAN, THE LAWS OF PHYSICS AND FREE ENERGY”:
  www.hopegirlblog.com/wp-content/uploads/2016/02/Peoples-Free-Energy-Show-Slide-Ep-One-History-is-Written-By-the-Winners.pptx

  Tässä on yksi esimerkki lukemattomien vastaavanlaisten joukosta, millaisin menetelmin em. ‘cabal’ pitää öljyyn/hiileen pohjautuvan TOSIASIALLISEN energia-monopolin hallussaan:

  “Inventor of ‘Free Energy’ Electrical Generator: “I’ve Been Poisoned Several Times””,
  www.collective-evolution.com/2018/07/02/inventor-of-a-closed-path-homopolar-electrical-generator-ive-been-poisoned-several-times/

  Koska tuolla ‘Wall Street/City of London’-cabalilla on käytössään suunnattoman suuret rahavarat, niin se pystyy vaientamaan esim. suuret autojenvalmistajat – keinovalikoimaan kuuluvat myös mm. kiristys ja murhat:

  “JAPANESE WATER POWERED CAR!!”, www.youtube.com/watch?v=CrxfMz2eDME
  (Ks. myös videon alapuolella “Näytä lisää”-teksti)

  *

  ‘Free energy’ = päästötön energia, jonka käyttöönotto mm. veisi pohjan pois em. cabalin ylläpitämältä suurelta ILMASTOHUIJAUKSELTA – ja käytännössä melkein ilmainen energia mullistaisi maailmantalouden.

  Milloinkahan yliopistoissa alettaisiin opettaa James Clerk Maxwell’in yhtälöitä alkuperäisessä täydellisessä muodossaan eikä nykyisenä, aikoinaan cabalin toimesta ‘tyngäksi’ typistetyttynä kokoelmana (ks. em. PowerPoint-esityksestä erityisesti osia 14-17)?
  Ks. myös “The Distortionof Maxwell’s Equations”, www.cartesio-episteme.net/ep8/distortion.pdf

  Ks. myös “”TAKING THE RED PILL” THE REAL MATRIX, PART 1″, www.newswithviews.com/Yates/steven.htm
  Suomeksi käännettynä: www.magneettimedia.com/todellinen-matrix-osa-1/

Comments are closed.