About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

4 Comments

 1. ECRI pyytää viranomaisilta toimenpiteitä monilla alueilla ja esittää suosituksia, mm.

  Viranomaisten tulisi ensikädessä antaa yhdenvertaisuus- ja tasaarvolautakunnalle valtuudet käsitellä kaikkien kiellettyjen perusteiden nojalla tehtyjä työsuhdesyrjintää koskevia valituksia. Lautakunnan resursseja tulisi lisätä merkittävästi, jotta se voisi täyttää tehtävänsä täysipainoisesti

  Viranomaisten tulisi luoda kattava tiedonkeruujärjestelmä, joka sallisi kokonaisvaltaisen ja yhdenmukaisen kuvan saamisen rasistisista ja homo/transfobisista vihapuhe- ja viharikostapauksista

  Viranomaisten tulisi vastata vihapuheeseen voimallisemmin perustamalla viranomaistahojen välinen työryhmä kehittämään kokonaisstrategiaa

  Poliisivoimiin tulisi perustaa vähemmistöyhteyspoliisi sekä seksuaalivähemmistöillevastaava yhteyshenkilö

  Viranomaisten tulisi varmistua siitä, että kaikkialla maassa on yhtäläinen mahdollisuus päästä laadukkaille kotouttamiskursseille. Erityistä huomiota on kiinnitettävä maahanmuuttajayhteisön naisten erityistarpeisiin

  Lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta tulisi muuttaa poistamalla siitä vaatimuksen, jonka mukaan muun kuin alkuperäisen rekisteröidyn sukupuolensa tunnustamista hakevan tulee olla hedelmättömiä tai steriloituja juridisen tunnustamisen edellytyksenä.

  ECRI:n näkemyksen mukaan olisi tehokkaampaa, jos olisi erityinen lakisäännös rasismia edistävän järjestäytyneen ryhmän perustamisesta, johtamisesta, tukemisesta tai siihen osallistumisesta. Tällöin tehtäisiin rangaistavaksi rasismia edistävän ryhmän luominen tai johtaminen, sen tukeminen ja sen toimintaan osallistuminen.

  Tässä yhteydessä ECRI ilmaisee huolensa siitä, että Suomen siviili- ja hallinnollisessa laissa ei ole velvoitetta lakkauttaa julkista rahoitusta rasismia edistäville järjestöille.

  ECRI suosittaa, että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa muutetaan siten, että valtuutetulla on oikeus tutkia yksittäisiä väitettyjä työelämäsyrjintätapauksia ja oikeus viedä tapauksia oikeuteen oma-aloitteisesti; ja että avataan paikallisja aluetoimistoja ja varataan niille riittävät resurssit

  ECRI suosittaa, että viranomaiset lisäävät tasa-arvovaltuutetun toimintakapasiteettia ja henkilöstöä, jotta valtuutettu voisi riittävällä tavalla käsitellä toimivaltansa piiriin kuuluvia sukupuoli-identiteettikysymyksiä

  ECRI suosittaa, että viranomaiset perustavat kattavan tiedonkeruujärjestelmän, jolla saadaan yhtenäinen ja yhdenmukainen kuva rasistisista ja homo/transfobisista vihapuhe- ja viharikostapauksista, jossa tiedot ovat täysin eritelty rikostyypin, vihamotivaatiotyypin ja kohderyhmän mukaan ja joka sisältää myös tiedot oikeudellisesta seurannasta ja tuloksista. Lisäksi tietojen tulee olla yleisesti saatavilla

  ECRI suosittaa, että viranomaiset vahvistavat vihapuheen vastaista reagointiaan perustamalla eri viranomaistahojen välisen työryhmän laatimaan kokonaisvaltaisen strategiana rasistisen ja homo/transfobisen vihapuheen muodostamaan ongelmaan puuttumiseksi tehokkaalla tavalla. Ryhmään tulisi kuulua asianomaisia viranomaisia sekä tasa-arvoelimiä, kansalaisjärjestöjä ja mahdollisuuksien mukaan joukkoviestinten edustajia. Strategiassa tulisi tehokkaasti hyödyntää ECRI:n yleistä politiikkaa koskevaa suositusta nro 15 vihapuheen torjunnasta.

  ECRI suosittaa, että viranomaiset rohkaisevat julkisuuden henkilöitä ja etenkin poliitikkoja reagoimaan nopeasti ja paitsi tuomitsemaan kaikenlaisen rasistisen ja homo/transfobisen puheen, myös pyrkimään vahvistamaan niitä arvoja, jota tämänkaltainen puhe uhkaa.

  ECRI suosittelee, että viranomaiset tarkastelevat uudelleen pakolaisten ja toissijaista suojaa saavien perheenyhdistämistä koskevia sääntöjä, etenkin ansiotasovaatimusta, jotta kotoutumiseen mahdollisesti myönteisesti vaikuttavaa perheenyhdistämistä voitaisiin edistää.

  ECRI suosittaa, että viranomaiset ryhtyvät voimallisiin toimiin läheisessä yhteistyössä asianomaisten yhteisöjen kanssa afrikkalaisperäisten syrjintäongelmaan puuttumiseksi ja sen torjumiseksi sekä asunto- että työmarkkinoilla. Lisäksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota somaliyhteisön jäsenten tilanteeseen ja kehittää asianmukaisia mekanismeja lakkautetun somaliasiain asiantuntijaryhmän korvaamiseksi.

  mvlehti.net/2019/09/11/eu-neuvoston-asettama-ecri-suosittelee-suomelle-alueellisia-moraalipoliiseja/

 2. ECRI ei kai ole edes mikään virallinen viranomainen vaan taas vaihteeks sellaiseksi tekeytyvä viherkommunistinen mielipuolisten kerho. En nyt ole asiasta 100 varma, mutta niin kai on.

  Toiseksi: Vihervasemmisto on varmaan anonut ECRIä antamaan kyseisen kehotuksen, joka ikään kuin antaa perusteet ja oikeutuksen valvonnan lisäämiselle.

  On jäänyt selklainen tunne, että vastaavaa olisi tapahtunut aikaisemminkin. Pyydetään salaa, että käskekää meitä tekemään niin, niin me voidaan sitten tehdä niin.

Comments are closed.