Kirjesalaisuus haudan lepoon jo tänä vuonna? – Perustuslain muutos presidentin vahvistusta vaille valmis

Perustuslakia muutetaan eduskunnan päätöksellä niin, että tavallisella lailla voidaan säätää ”tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä” kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos tulemaan voimaan 15. lokakuuta 2018.

Käytännössä perustuslain muutoksella mahdollistetaan tiedustelulainsäädännön säätäminen vielä tällä hallituskaudella. Eduskunta käsittelee parhaillaan siviili- ja sotilastiedustelulainsäädäntöä ja tiedustelutoiminnan valvontaa koskevaa lainsäädäntöä ja luvassa on melko radikaalejakin muutoksia siihen, kuin sinua ja minua voidaan laillisesti urkkia.

Perustuslain mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on tähän saakka ollut loukkaamaton. Perustuslain muuttamisen jälkeen lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Sitä, miten esimerkiksi ”kotirauhan vaarantaminen” voisi vakavasti uhata kansallista turvallisuutta, ei toistaiseksi ole tietoa.

Säännöksessä esiin tuodulla sotilaallisella toiminnalla tarkoitetaan sekä valtiollista että ei-valtiollista sotilaallisesti järjestäytyneiden joukkojen tai sotilaallisiin voimakeinoihin liittyvää toimintaa. Tiedon hankkiminen sotilaallisesta toiminnasta sisältää Suomeen kohdistuvien ulkoisten sotilaallisten uhkien kartoittamisen.

Oikeusministeriön mukaan kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavalla toiminnalla tarkoitetaan säännöksessä kansanvaltaista valtio- ja yhteiskuntajärjestystä, yhteiskunnan perustoimintoja, suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä tai kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavaa toimintaa. Edellytyksenä on kuitenkin se, että toiminnalla olisi jokin kytkentä Suomeen ja että se uhkaa nimenomaan Suomen kansallista turvallisuutta.

Muutoksen perusteella voidaan nyt tavallisella lailla säätää viestin salaisuuden suojaan puuttuvista tiedustelutoimivaltuuksista. Ministeriön mukaan säännös kuitenkin rajoittaa osin merkittävästikin sitä, millä edellytyksillä toimivaltuuksista voitaisiin säätää. Kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan tulee olla luonteeltaan vakavaa ja tämän lisäksi viestin salaisuuteen puuttuvilta toimivaltuuksilta edellytetään, että ne olisivat välttämättömiä tiedon hankkimiseksi. Muutos ei mahdollista yleisestä, kohdentamattomasta ja kaiken kattavasta tietoliikenneseurannasta säätämistä, joskaan vielä ei myöskään tiedetä, kuka viranomaisia valvoo tällaisen välttämiseksi. Tiedustelutoiminta kun normaalisti on luonteeltaan salaista.

Eduskunta muutti hallituksen esitystä siltä osin, että luottamuksellisen viestin suojaa koskevassa säännöksessä puhutaan nykyisen säännöksen mukaisesti rikosten tutkinnasta, ei rikosten torjunnasta, kuten hallitus esitti. Ero voi olla merkittäväkin, mutta toisaalta se voi myös olla pelkkää kosmetiikkaa ja kansaan kohdistettua sanajudoa.

www.nykysuomi.com/2018/10/05/kirjesalaisuus-haudan-lepoon-jo-lokakuussa-perustuslain-muutos-presidentin-vahvistusta-vaille-valmis/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.