Vallankumous perinteiset arvot romuttamalla; mihin sillä pyritään?

Kun vallankumous ei onnistunut väkivalloin, haluttiin se toteuttaa perinteiset instituutiot syrjäyttämällä äärimmäisen suvaitsevaisuuden ja seksuaalikasvatuksen kautta. Tietty eliitti oli päättänyt iskeä sinne, missä on aita matalin, nimittäin ihmismielen aistillinen aste.

Tiivistelmä
Tässä kirjoituksessa pohdimme niitä globaaleja voimia, jotka ovat muovanneet yhteiskuntaamme haluamaansa muotoon jo runsaan sadan vuoden aikana. Ensimmäiseksi yritettiin täydellistä vallankumousta Marxin teorioiden pohjalta ja niitä soveltaen. Koska proletariaatin diktatuuri ei johtanut tulokseen eli globaalia vallankumousta ei syntynyt Euroopassa, piti vasemmistointellektuellien vaihtaa synteesiä. Vallankumous, joka on parhaillaan käynnissä, päätettiin toteuttaa länsimaisten yhteiskuntien perinteiset kulttuuripilarit murskaamalla. Miksi tällaiset kamalat voimat ovat valjastettu kansojen riesaksi ja mikä on oleva näiden lopputulos?

Proletariaatin diktatuurin periaatteet eivät johtaneet perinteiden perikatoon
Marxin teorioiden mukaan sosialistista vallankumousta seuraisi proletariaatin diktatuuri, joka olisi kommunistista yhteiskuntaa edeltävä siirtymävaihe, jossa valtio piti olla proletariaatin eli työväenluokan hallitsema. Väkivaltainen vallankumous ja proletaarin diktatuuri, joka toteutui pelkästään poliittisena diktatuurina Venäjällä, olivat ne keinot joilla sionistinen eliitti1 yritti globaalia vallankaappausta työläisten välityksellä. Väljästi ilmaistuna proletariaatin diktatuurin ideaa voidaan kuvata jonkin kaltaisena sosialismin ideologiana. Kuitenkin jos tuotteen arvo koostuisi tuotteen valmistamiseen käytetystä työajasta, olisi kysymyksessä kommunismista.

Mutta tämä ei onnistunut. Euroopan maiden työläiset olivat sittenkin uskollisempia perinteilleen, isänmaalleen ja uskonnolleen. Niinpä vallankumouksessa tuli käyttää täysin erilaisia menetelmiä kuin aikaisemmin.

Vallankumouksen moderni menetelmä
Kommunistiseen ideologiaan perustuva agenda ja sittemmin vasemmistofilosofian kannattajien eliitti ei kyennyt nujertamaan riistävää luokkayhteiskuntaa ammattiliittojen ja palkansaajien kautta. Niinpä he päättivät tehdä vallankumouksen kulttuurin välityksellä pyrkimällä tuhoamaan kaikki perinteisiä arvoja edustavat instituutiot.

Haluttiin ja halutaan raunioittaa kaikki perinteiset arvot, kuten esimerkiksi miehen ja naisen solmima avioliitto käsite, uskonto, isänmaallisuus, kansallismielisyys, isän sekä äidin rooli lasten kasvattajina, varhaiskasvatuksen ja –koulutuksen perustuminen tiettyihin arvoihin jne.

Tässä siis vallankumouksellinen proletariaatti tahtoo keskittyä perinteisen talouspolitiikan asemasta kulttuuri- ja seksuaalisuuskysymyksiin.

Nykyinen äärimmäisyyksiin viety arvoliberaaliuteen (modernivasemmistolaisuus) kuuluu esimerkiksi kantaväestön hyvinvoinnin kustannuksella toteutettu monikulttuurisuuspolitiikka, sukupuolineutraaliuteen ja seksuaaliseen vapauteen sisältyvät perversiot, feministisenideologian edistäminen, arvokonservatiivien, isänmaallisten ja kansallismielisten ryhmien täydellinen sortaminen jne..

Huomion arvoista on, että yllä esitetty maksimaalinen arvoliberaalius on saanut vaikutteita Frankfurtin koulukunnasta, joka psykologian professori Kevin MacDonaldin mukaan perustivat saksanjuutalaiset vasemmistoaktivistit,2 joille tieteellä oli vain poliittista välinearvoa.

Mainitun koulukunnan keskeisiä taustavaikuttajia olivat esimerkiksi juutalaiset Karl Marx ja Sigmund Freud, joiden ajattelua frankfurtilaiset yhdistelivät omiin teorioihinsa.3

Vaikka monet, muun muassa monikulttuurisuusvastaiset kirjoittajat, käyttävät käsitettä kulttuurimarxismi viitatessaan yleensä Frankfurtin koulukunnan työhön, en sovella tätä termiä, vaan korvaan sen sanalla modernivasemmistolaisuus.

Joskin tulee huomata, että nykyisen, niin vasemmistolla (esim. Sdp, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto), kuin myös oikeisto-akselilla on täysin sama arvoliberaalinen arvomaailma. Niin oikeisto, kuin vasemmistokin kannattavat täysin samaa mädäntynyttä vasemmisto filosofiaa, ilahtuen feminismistä, äärimmäisestä tasa-arvosta, seksuaalisesta vapaudesta, monikulttuurisuudesta, ja muista järkevälle elämälle vieraista ilmiöistä.

Frankfurtilaiset eivät suosineet perinteisiä tieteellisiä menetelmiä, kuten empiirisiä kokeita, sillä ne eivät johtaneet toivottuun poliittiseen lopputulokseen. Niinpä modernienvasemmiston pedagogit opettavat nuorille millainen maailman ”pitäisi” olla, sen sijaan että he selittäisivät, millainen maailma todellisuudessa on. Nuoria siis manipuloidaan muovaamaan tulevaisuuden yhteiskuntaa arvoliberaaliin muotoon.

Koulut moderninvasemmistolaisuuden taimitarhoina

Nykyinen peruskoulutuskoulutus valmentaa lapsia omaksumaan suoranaisen pakko-opetuksen kautta moderninvasemmistolaisuuden rappeutuneita muotoja, kuten esimerkiksi monikulttuurisuuden lobbausta.

Opetushallituksen sivut opastavat Yhdenvertaisuus –sivustolle. Sivusto tiedottaa, että:

Yhdenvertaisuudella tarkoitettavan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille.

Yllä mainittuihin oikeudenmukaisilta kuulostaviin teeseihin kuitenkin kätkeytyy monikulttuurisuusohjelma sekä –kulttuurisuuden lobbausta, jonka syöttäminen lasten piilotajuntaan aloitetaan varhain.

Kuka voi kiistää sitä, etteikö ihmisiä tulisi kohdella yhdenvertaisesti, riippumatta ihmisten omista lähtökohdista. Ennen muuta suhtautua kanssa ihmisiin tasa-arvoisesti silloin, jos henkilöön liittyvät tekijät eivät ole hänen tahtonsa päätettävissä. Esimerkiksi vammaisille on taattava sama oikeusturva kuin täysin vammattomille ihmisille, ja tähän oikeusturvan toteutumiseen ei tulisi vaikuttaa henkilön varallisuusaste.

Kuitenkin tosiasia on, että ihmiset eivät ole täysin tasa-arvoisia biologisten eli geneettisten lähtökohtiensa perusteella, joskin aina yhteen persoonaan sisältyvä kirjo tasoittaa erovaisuuksia. Luonnollisesti Jumalan edessä olemme kaikki samanarvoisia, sillä kaikilla ihmisillä, jotka ovat syntyneet maailmaan, on mahdollisuus sielunsa jalostamiseen, juuri Jumaluuden välityksellä. Vain älyllisesti rajoittuneilla ja lapsilla ei ole vastuuta sielunsa kehittymisestä, niinpä he ovatkin siunatussa asemassa.

Lisäksi ihmiset eivät asetu samalle viivalle verrattuna heidän sosiaalisia lähtöasetelmiaan, joiden tasoittaminen luonnollisesti tulisi olla aidon hyvinvointivaltion vastuulla. Tämä siis tarkoittaisi työskentelyä kotimaan hyväksi, eikä ulkomaisia projekteja.

Tämä tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden huomioiminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, että maahan sallittaisiin tunkeutuvan hirvittäviä määriä ”pakolaisia”, joiden lisääntyvät määrät syöksevät valtion kehitysmaantasolle. Tästä huolimatta voimme suhtautua muihin kansalaisuuksiin ja etnisiin ryhmiin suvaitsevaisen kunnioittavasti, ilman syrjintää tai rasismia.

Kuuluuko myös se yhdenvertaisuuskasvatukseen, että kaikki negatiiviset kertomukset sivuutetaan huomioitta, kuten Opetushallituksen sivuilta oli luettavissa vielä 28.11.2015 (kuva 1), jonka jälkeen 30.11.2015 Opetushallitus lievensi raskauttavia tekstejään (kuva 2).

Lisäksi yhdenvertaisuuden noudattaminen ei tarkoitta sitä, että esimerkiksi Suomen pitäisi ottaa vastaan, ja vielä suuria määriä pakolaisia, jotka tulevat monista Afrikan maista. Näiden kansojen kulttuurietniset erot ovat liian suuret verrattuna suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja kulttuurilliseen struktuuriin. Huomionarvoista on vielä sekin, että monilla Afrikan alueilla keskimääräinen äo on jopa yli 30 pistettä matalampi kuin valkoisilla. Ei ole oikeudenmukaista, että Suomalaista opetussysteemiä madalletaan tiettyjen etnisten maahanmuuttaja populaatioiden tasalle, lahjakkaiden suomalaislasten oikeuksien kustannuksella. Tämä ei ole yhdenvertaisuuden mukaista.

Vaikka Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet maahanmuuttajat syyllistyvät kantaväestöä useammin väkivalta-, omaisuus- ja seksuaalirikoksiin, kun rikosten määrän suhteutetaan väestön kokoon, väittää tukija, että humanitaarisista syistä maahan tulevilla ihmisillä on traumoja ja heidän integroitumisensa yhteiskuntaan on vaikeaa ja edellytykset osallistua työmarkkinoille ovat erittäin huonot, joten korkeaan rikollisuuteen ei nähdä kulttuurillisia tekijöitä.

Kuitenkin nimetyiltä alueilta peräisin olevat maahanmuuttajat ovat enemmän seikkailijoita ja elintasopakolaisia kuin humanitäärisistä syistä liikkeelle lähteneitä ihmisryhmiä.

Tilastot kertovat karua kieltään: Maahanmuuttajien väestöön suhteutettu rikollisuustaso oli raiskausrikoksissa likipitäen kahdeksankertainen kantaväestön kokonaisrikollisuustasoon verrattuna. Korkein rikollisuustaso oli Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneillä miehillä, jopa 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden.4

Koska Afrikassa ja Lähi-idästässä syntyneet miehet nostavat vimmatusti raiskaus- ja rikostilastoja, täytyy negatiivisen ilmiön olla silloin kulttuurisidonnaista. Tämän voi jokainen tarkistaa kyseisten alueiden rikollisuustilastoista.

Sukupuolisegregaation vähentämisen kampanja

Sukupuolineutraali kasvatusidea vuosikymmeniä vanha ”dogmi”, joka on nykyisin elävöitynyt entisestään peruskouluissa

Opetushallitus tiedottaa sivuillaan sukupuolitietoisesta opetuksesta, joka ”perustuu herkkyydelle tunnistaa yksilöllisyys ja persoonallisuus jokaisessa oppijassa. Opetuksessa pidättäydytään sosiaalistamasta oppilasta hänen ulkoiseen sukupuoleensa.”

Sukupuolitietoisessa opetuksessa nostetaan esille perinteisiin sukupuolirooleihin jakavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä, ja niin muodoin kyseenalaistamaan sekä purkamaan niitä, sukupuolten tasa-arvoa kehittäen.

Oppilaita ohjataan yksilöllisiin valintoihin ja lievitetään täten opinto-, koulutus- ja uravalintojen segregaatiota (erottelua). Käytännössä sukupuolitietoisuus näkyy siten, etteivät opetuksen ja ohjauksen käytännöt ylläpidä ja palauta tyttöjen ja poikien jakoa erillisiin ryhmiin, toteaa Opetushallitus.
Kommentaari

Näin tulevia sukupolvia aivopestään sukupuolineutraaliuteen, jonka tarkoituksena on feministisen ideologian voimistuessa tehdä myös miehistä naisia, jotka eivät tarjoa vastusta vapaamielisyydessään ja suvaitsevaisuudessaan globaalin eliitin pyrkimyksille.

Erityisopetuksen kasvava tarve

Tehostetun opetuksen kasvava tarve Suomen peruskouluissa, viestittää opinahjojen kaoottisesta suunnasta.

Kaaos luokkahuoneessaTilastokeskuksen mukaan peruskoulun oppilaista 16,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2016. Peruskoulun oppilaista sai tehostettua tukea 49 400 eli 9,0 prosenttia ja erityistä tukea sai 41 000 eli 7,5 prosenttia. Tehostetun tuen oppilasmäärä kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen 0,2 prosenttiyksikköä.

Jopa globalistien hallitseman median mukaan erityisopetuksessa olevien määrä on kasvanut vajaassa kymmenessä vuodessa yli 70 prosenttia. Syyksi erityisopetuksen tarpeeseen ilmoitetaan yhä useammin tunne-elämän häiriöt.

Martti Ahtisaari raivasi tietä pakolaisvyörytykselle

Koululaitoksiin vaikutetaan rappeuttavasti suursijoittajien kautta. Esimerkiksi juutalaisen George Sorosin rahoittama ja Martti Ahtisaaren johtama CMI kiersi ainakin vuonna 2016 kouluja järjestämässä ”rasisminvastaisia” roolipelejä, jotta lapsista saataisiin kasvatettua kunnollisia maailmankansalaisia. Joskin Ahtisaaren järjestö kannattaa raakaa sotilaallista kapitalismia, jossa alkuperäiskansojen kansallisomaisuus yksityistetään tarvittaessa pommikoneiden avulla.

Yhteenveto
Miksi Suomi on alistunut tuhoamaan järjestäytyneen ja suhteellisen suvereenin yhteiskunnallisen asemansa, alistuen sektori, sektorilta turmelemaan kansankulttuurin ja yhtenäisyyden kannalta tärkeitä elementtejään? Tähän on selvä vastaus: maata hallitsee globalistien kätyrit, jotka tuottavat Suomelle paljon suurempaa vahinkoa, kuin mahdollinen ulkopuolinen vainooja.

Koulujen alasajo on vain yksi operaatio, siinä prosessissa, jossa maata valmistellaan täydelliseen katastrofiin, jolloin maahanmuuttajien määrät moninkertaistuvat. Silloin Suomi ja suomalaiset ovat ikuisesti menetetty, niinpä Suomen pelastamiseksi tulisi toimia nyt, eikä huomenna.

Luonnollisesti kansakunnan tasapäistämisen politiikassa on kysymys poliittisen vastustuksen purkaminen globalisaation tieltä. Tätä tarkoitusta juuri palvelevat tulevia sukupolvien aivopesu sukupuolineutraaliuteen, jonka pyrkimyksenä, kuten jo sanottiin, on feministisen ideologian voimistuessa tehdä myös miehistä naisia, jotka eivät tarjoa vastusta vapaamielisyydessään ja suvaitsevaisuudessaan globaalin eliitin pyrkimyksille.

Poliittisen puoluekoneiston, valtiollisten instituutioiden, valtamedian ja varhaiskasvatuksen sekä koulujen henkinen lamauttaminen ei kuitenkaan tietylle eliitille riitä. Näiden lisäksi monikansalliset yritykset ryöstävät luonnonvaroja levittäen köyhyyttä ja kriisejä eri maiden hallituksien siunauksella. Maailman valtiot ovat antautuneet kuolettavaan velkaorjuuteen, jonka kansainväliset pankkiirit ovat heille asettaneet. Terrorismi ja sota Lähi-idässä näyttävät olevan Yhdysvaltojen johtavan koalition masinoimia.

Nämä asiat eivät enää eheydy mielenosoituksilla

magneettimedia.com/vallankumous-perinteiset-arvot-romuttamalla-mihin-silla-pyritaan/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.