Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten sosiaaliturva on muutettava työperusteiseksi

Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten sosiaaliturva on muutettava työperusteiseksi. Suomi käyttää yli 11 miljardia euroa vuodessa ulkomaalaisien sosiaalietuuksilla elävien kustannksiin. Summa kasvaa jatkuvasti, koska jatkuvasti tulee lisää turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja ulkomaalaiset lisääntyvät synnyttämisen kautta. Tämä on kestämätöntä allekirjoita aloite ja levitä tietoa somessa.

www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2187

Aloitteen sisältö

Ehdotamme, että Suomen sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä tulee uudistaa niin, että kaikki julkisista varoista maksettavat rahalliset tuet mukaan lukien ansiopäiväraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki, toimeentulotuki, opintotuki, lapsilisät, asumistuki, turvapaikanhakijoille maksettavat korvaukset ja muut rahalliset tukimuodot muutetaan Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten osalta työperusteiseksi ja asumisperusteinen sosiaaliturva rajataan vain Suomen kansalaisiin.

Ulkomaan kansalaisille taattavalla työperusteisella sosiaaliturvalla tarkoitetaan sitä, että he pääsevät suomalaisten sosiaaliturvapalveluiden piiriin oltuaan työsuhteessa Suomessa vähintään vuoden yhtäjaksoisesti ja työn päätyttyä he ovat sosiaaliturvapalveluiden piirissä enintään puolen vuoden pituisen ajan, jonka jälkeen takaisin sosiaaliturvapalveluiden piiriin pääseminen edellyttää uutta vähintään vuoden kestävää työsuhdetta. Ulkomaan kansalaiset, jotka eivät täytä tätä työperusteisuuden määritelmää, eivät ole oikeutettuja minkäänlaisiin rahallisiin julkishallinnon järjestämiin tukiin. Tukien maksaminen lakkaa, mikäli ulkomaan kansalainen muuttaa pois Suomesta, eikä tukia makseta ulkomailla asuville eikä ulkomailla asuvien ulkomaan kansalaisten osalta (esimerkiksi lapsilisät). Henkilön tulkitaan muuttaneen pois Suomesta, mikäli hänellä ei ole työsuhdetta Suomessa ja hän on yli kuukauden poistuneena maasta.

Valtiovallan tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin lainsäädännön muokkaamiseksi aloitteen sisällön ja hengen mukaiseksi.

Perustelut

Suomalainen sosiaaliturva on asumisperusteisena globaalissa vertailussa hyvin poikkeuksellinen ja avokätinen mahdollistaen Suomessa asuvien ihmisten toimeentulon ilman palkkatuloja koko aikuisiän ajan. Järjestelmä on jo vanha ja luotu olosuhteissa, joissa Suomi muun maailman tavoin ei ole ollut rajoiltaan yhtä avoin kuin nykyisin. Tämä lainsäädäntö on vanhentunut muodostaen houkuttimen sellaisten maiden kansalaisille, joilla vastaavaa sosiaaliturvaa ei ole ja jotka eivät kotimaissaan pysty edes työskennellen saavuttamaan suomalaisen sosiaaliturvan mahdollistamaa elintasoa.

Suomalaisten itsensä osalta on jo pitkään keskusteltu kannustinloukuista, jotka mahdollistavat tai jopa kannustavat joissain tapauksissa olemaan ottamatta tarjottua työtä vastaan. Jos suomalainen sosiaaliturva muodostaa kannustinloukkuja suomalaisten itsensä osalta, on tuo kannuste hakeutua Suomen sosiaaliturvan piiriin vielä voimakkaampi, jos sitä vertaillaan köyhempien maiden ansiotasoon. Onkin oletettavissa että huomattava osa Suomeen viimeisten vuosien aikana muuttaneista on hakeutunut Suomeen anteliaan sosiaaliturvan vuoksi. Tieto leviää nykyään tehokkaasti ja järjestelmämme houkuttelevuus saattaa edesauttaa sitä, että lukuisat Euroopasta turvapaikkaa hakevat ihmiset eivät tyydy etsimään vain turvapaikkaa, vaan varman työn puuttuessa hakeutuvat myös sellaiseen maahan, jossa sosiaaliturva on mahdollisimman kattava.

Suomen sosiaalimenot olivat vuoden 2011 rahassa
17,6 miljardia euroa vuonna 1980,
32 miljardia vuonna 1990,
40 miljardia vuonna 2000 ja
57 miljardia vuonna 2011.

Osuudet kansantuotteesta olivat vastaavasti
1980 – 19 %,
1990 – 24,7 %,
2000 – 25,1 % ja
2011 – 29,9 %.

Suomen julkistalouden varainkäyttö on sosiaaliturvamenojen osalta selvästi yli Euroopan keskitason, kun sosiaalimenot lasketaan prosentteina bruttokansantuotteesta. Suomi houkuttaa väkeä sosiaaliturvan ansiosta ennemminkin kuin työmarkkinoiden vuoksi ja samalla osaavaa ja veronmaksukykyistä väkeä hakeutuu Suomesta pois. Tilanne on maamme kannalta hyvin huolestuttava.

Julkistalouden alijäämäisyyden ja velkaantumiskehityksen pahenevassa kurimuksessa Suomen kansalaisilta on kysyttävä, onko meillä varaa olla globaalin sosiaaliturvan maksaja ja täytyykö meidän luopua takaamasta asumisperusteisen sosiaaliturvan mekanismein rahallista tukea ulkomaan kansalaisille pelkästään sillä perusteella, että he onnistuvat asettumaan Suomeen niin, että heidän oleskelunsa tulkitaan asumiseksi.

Sosiaaliturvamenoja on joka tapauksessa supistettava tulevaisuudessa, joten järkevintä on aloittaa menojen supistaminen pienentämällä sosiaaliturvan piiriin Suomen ulkopuolelta hakeutuvien ihmisten määrää. Koska maahanmuuttajat ovat huomattavasti yliedustettuina sosiaaliturvan rahallisten korvausten saajien piirissä, asumisperusteisen sosiaaliturvan lakkauttamisella ulkomaalaisten osalta olisi merkittävä vaikutus julkistalouden tasapainottamisessa ja se toimisi myös kaivatun työperäisen maahanmuuton kannustimena maahanmuuttajille.

Sosiaaliturvan muuttaminen asumisperusteisesta työperusteiseksi ei estä tarjoamasta hätää kärsiville turvaa, majoitusta, ravintoa ja välttämätöntä terveydenhoitoa vastaanottokeskuksissa, mutta karsii joukosta pois ne, jotka tulevat hakemaan pelkän turvapaikan sijasta maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen hyvää suomalaisten julkisista varoista kustannettua elintasoa. Asumisperusteisen sosiaaliturvan poistaminen ei estä turvapaikanhakijoita saamasta turvaa Suomesta, eikä estä työperäistä maahanmuuttoa vaan kannustaa maahanmuuttajia työskentelemään sosiaaliturvan piiriin pääsemiseksi.

Avoimet rajat yhdessä asumisperusteisen sosiaaliturvan kanssa on suomalaisille taloudellisesti kestämätön yhtälö, joka tulee väistämättä muuttumaan ennemmin tai myöhemmin, ja on parempi tehdä muutos aikaisin, hallitusti ja avoimet rajat säilyttäen.

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.